مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/01/29 درمحل  سالن اجتماعات شرکت کارگزاري بانک ملي ايران واقع در تهران ، خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) انتهاي کوچه چهارم ، کوچه رفيع ، پلاک 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران43840001.37 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)62022621.94 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه (سهامي خاص)70849092.21 %
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)212952326.65 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)22294506969.67 %
جمع26191147281.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسامه آيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد امير حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا شريفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنايع بهشهر14393سهامی عاماصلیعليرضا شريفي0047555203عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت بهپخش15137سهامی عاماصلیسيد قاسم نجفي تروجني2180134266عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر تهران16400سهامی خاصاصلیقدرت رجبي ساروئي5799576004عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران122764سهامی عاماصلیوحيد منتي4969777551نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران122763سهامی عاماصلیوحيد خاشعي ورنامخواستي0069765642رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۶,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۸,۰۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۸,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۶,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۲,۵۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۵۲,۵۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۷,۰۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۵,۴۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۲۲
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام14393اصلی
شرکت بهپخشحقوقیسهامی عام15137اصلی
شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر تهرانحقوقیسهامی خاص16400اصلی
شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهرانحقوقیسهامی عام122764اصلی
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايرانحقوقیسهامی عام122763اصلی
قند نيشابور حقوقیسهامی عام10860445038علی‌البدل
شرکت مارگارينحقوقیسهامی عام10100239199علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قانوني قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه