مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 درمحل  اين شرکت به نشاني:تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10000 %
شرکت آزاد راه امير کبير11000 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص )4438210.74 %
ساير سهامداران حقيقي26760004.46 %
شرکت صدر معادن ايرانيان1199923420 %
صندوق بازنشستگي کشوري2399581639.99 %
جمع3911697165.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدعليرضا سياسي راد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نادر خمجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رئيسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضا هاديان رنساني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت صدرمعادن ايرانيان342494اصلیعليرضا خاني0064230899رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت آزادراه اميرکبير79809اصلیعلي ارضي فرد0052073424عضو هیئت مدیرهموظف
صندوق بازنشستگي کشوري20اصلیحبيب رضا هاديان رنساني0052887197نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
انبارهاي عمومي وخدمات گمرکي ايران8025اصلیعبدالاه کوکب زاده1829709267عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري آتيه مداران417481اصلیعليرضا ملک شاد0069091447عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۶,۱۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۹,۴۱۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۹,۴۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۹,۴۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۰۵,۶۰۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۵,۶۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۵,۶۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۷۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت صدرمعادن ايرانيانحقوقیسهامی خاص342494اصلی
شرکت آزادراه اميرکبيرحقوقیسهامی خاص79809اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیسهامی خاص20اصلی
انبارهاي عمومي وخدمات گمرکي ايرانحقوقیسهامی عام8025اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه صباحقوقیسهامی خاص10103137408اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: