مشخصات
امضا کنندگان: [ Dariush Ninavari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر


معرفی/ تغییر مدیر عامل

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
قدرت سکاکيان