مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت قند بيستون - نماد: قيستو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 درمحل  ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان10000 %
گردشگري راه سبز ثابت فريمان10000 %
شرکت کشاورزي و باغات فريمان10160 %
شرکت سهامي عام فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام417363528.7 %
ساير سهامداران5349172011.14 %
شرکت سهامي عام صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان5819895212.12 %
شرکت سهامي عام کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان8787927118.31 %
جمع24130931150.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم دهقان پير  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اميني فتيده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمرتضي نظاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر ذبيحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صنعتي وکشاورزي شيرين خراسان10100383781اصلیمجيد معيني صفا0072143101عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام10380025768اصلیهيوا محمدي3762228205عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان10100439250اصلیابراهيم دهقان پير0491390211رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
کشاورزي و باغات فريمان10380198735اصلیجعفر ذبيحي0603162622نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
کشاورزي و دامپروري قدس خراسان10380189750اصلیبهرام رمضاني3329144556عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
گردشگري راه سبز ثابت فريمان14008172770اصلیسيدصابر امامي0068237057عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان14008821859اصلیعلي اصغر زندي0421115548عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.