لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: داروسازي امين  نماد: دامين  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 829,400 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره داروسازي امين
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت داروسازي امين (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده، طبق استاندارد حسابرسي" رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت مديره شرکت است.
2بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
3تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 29 اسفند ماه 1396 برمبناي عملکرد شش ماهه اول سال حسابرسي نشده نسبت به اولين پيش بيني سال مذکور، عمدتاً بابت افزايش 12 درصدي مقادير توليد و فروش محصولات با توجه به شرايط بازار طي شش ماهه ابتداي سال و همچنين افزايش هزينه هاي مالي شرکت بميزان 24 درصد بدليل افزايش حجم تسهيلات مالي دريافتي بوده و در نتيجه تاثير عوامل فوق، اولين پيش بيني سود خالص هر سهم فوق از مبلغ 218 ريال، به مبلغ 254 ريال به ازاي هر سهم افزايش يافته است، قابل ذکر است طبق اطلاعات مالي حسابرسي نشده شش ماهه اول سال مالي مورد گزارش با توجه به تحقق 46 و 50 درصد بترتيب از مبلغ ريالي و مقدار فروش پيش بيني شده، مبلغ 125 ريال از سود هر سهم محقق گرديده است. با توجه به مطالب ياد شده و در نظر داشتن بهبود شرايط بازار از آغاز نيمه دوم سال و آخرين برآوردهاي انجام شده با در نظر گرفتن توليد و فروش ماههاي مهر و آبان سال 1396، انتظار مي رود پيش بيني درآمد هر سهم در پايان سال 1396 تحقق يابد.
4نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 18آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Masoud Sourani [Sign]9118901396/08/21 14:35:56
شريک موسسه آزموده کاران Asadollah Derakhshani [Sign] 1396/08/21 14:44:04
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari [Sign] 1396/08/21 14:49:57