مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30شرکت ويتانا - نماد: غويتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-010 مورخ 1399/02/13، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/03/01 درمحل کيلومتر 7 بزرگراه فتح نبش خيابان خليج فارس شرکت ويتانا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير101056291.68 %
شرکت صنايع غذايي شهدين گام45664691076.11 %
جمع46675253977.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا فخرالديني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين نکويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي صاحبقراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي صنعتکار خالقي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 716,018 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
به موضوع فعاليت اسااسنامه شرکت عبارت تهيه، توليد، توزيع و فروش انواع پوشاک بچه گانه، زنانه و مردانه با برندهاي شرکت ويتانا، اخذ و اعطاي نمايندگي و فروشگاه به شرط اخذ مجوز از سازمان بورس واوراق بهادار الحاق گرديد .