icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
فنر سازي خاور
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
خفنر
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
343009
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره فنر سازي خاور

1. ترازنامه شرکت فنرسازي خاور (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. عليرغم کاهش 72 درصدي توليد واقعي نسبت به ظرفيت عملي (يادداشت 2-20 توضيحي) هزينه هاي جذب نشده در توليد محاسبه و شناسايي نشده است. طبق استاندارد حسابداري هزينه هاي جذب نشده در توليد مي بايست در سرفصل ساير اقلام عملياتي طبقه بندي گردد. اعمال تعديلات از اين بابت ضروري بوده ليکن بدليل نبودن اطلاعات کافي اين موسسه نتوانسته است آثار مالي مربوط را بر صورت هاي مالي مورد گزارش تعيين و تعديلات لازم را ارائه نمايد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. همانگونه که در يادداشت 12 توضيحي صورت هاي مالي منعکس شده جهت عملکرد سال مالي 1395 براساس زيان ابرازي ذخيره در حساب ها شناسايي نگرديده و همچنين دفاتر شرکت در خصوص حق بيمه (يادداشت 2-28 توضيحي) از سال 1393 تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. حصول اطمينان از لزوم تعديل حساب ها بابت موارد فوق، موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.
6. موجودي مواد و کالا (يادداشت 1-5 توضيحي) از پوشش بيمه اي کافي و مناسب در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.
7. اسناد تضميني به عهده شرکت (يادداشت 1-28 توضيحي)، شامل مبلغ 298ر081ر1 ميليون ريال تضمين ارائه شده به ديگران بابت قراردادهاي منعقده مي باشد که عمدتا موضوع آنها خاتمه يافته ليکن عليرغم پيگيري هاي صورت گرفته تاکنون به شرکت مسترد نشده است.
8. در دوره مالي مورد گزارش فروش داخلي محصولات براساس نرخ هاي تعيين شده توسط هيأت مديره پس از کسر تخفيفات اعطايي براساس شرايط حاکم بر بازار صورتحساب شده است. همچنين مطابق يادداشت توضيحي 2-19 مبلغ 607ر25 ميليون ريال از فروش هاي شرکت به اشخاص وابسته صورت پذيرفته است. نتيجه گيري اين موسسه در خصوص بندهاي 5 الي 8 مشروط نشده است.

9. مانده سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداخت ها شامل مبلغ 824ر2 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي بوده که اقدام موثري جهت وصول و يا تعيين تکليف مطالبات مذکور بعمل نيامده است.
10. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 20/01/1396 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

11. صورت تطبيق بودجه با عملکرد دوره شش ماهه مورد رسيدگي به شرح يادداشت شماره 31 صورت هاي مالي به همراه درصد پوشش بودجه سالانه مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت و در نتيجه بررسي هاي فوق، به شواهدي حاکي از عدم انطباق اطلاعات مزبور با دفاتر و مدارک موجود برخورد نگرديد لازم به ذکر است که طبق اطلاعات مذکور درصد تحميل هزينه ها (اعم از توليدي و غير توليدي) متناسب با درصد تحقق درآمدها در 6 ماهه اول سال 1396 نبوده است به طوري که درآمد پيش بيني شده 22 درصد تحقق يافته در صورتيکه بهاي تمام شده و هزينه هاي اداري عمومي به ترتيب به ميزان 31 و 48 درصد پوشش داده شده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: - افشاءبرنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت ظرف مهلت مقرر - نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي نزد مرجع ثبت شرکت هاجهت ثبت حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع. -عدم احراز حداقل ميران سرمايه تعيين شده و سهام شناور در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار نزد سازمان بورس. - افشاء نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت شرکت ها. - پرداخت سود مصوب مجامع عمومي ظرف مهلت قانوني. - ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي شرکت جهت رفع موانع و سودآور شدن حداکثر ظرف مهلت 2 ماه پس از ارائه صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده به سازمان
13. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، به استثناي مفاد بندهاي 7 و 56 چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مبني بر تشکيل کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي اين موسسه، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.

09آبان1396
موسسه حسابرسي کاشفان (حسابداران رسمي)
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه کاشفان Ghasem Zarghami [Sign]8004961396/08/27 11:53:07
مدير موسسه کاشفان Jafar Avazpour [Sign]8005651396/08/27 11:55:29