مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت شيمي دارويي داروپخش - نماد: دشيمي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/03/04  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/01/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين(سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين(سهامي عام)212898عاصم عبداله پور عاصم عبداله پور 2830788370عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش ( سهامي عام ) شرکت توليد مواد اوليه داروپخش ( سهامي عام ) 129211سيد مجيد معنوياسماعيل حريريان1580123449نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت توزيع داروپخش ( سهامي عام ) شرکت توزيع داروپخش ( سهامي عام ) 129209محمدرضا تقيان نجف آباديهاشم اشنه در0058499830عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت داروپخش ( سهامي عام )شرکت داروپخش ( سهامي عام )38109حسن رفعتي حسن رفعتي 1229234276رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت دارويي ره آورد تامين ( سهامي خاص )شرکت دارويي ره آورد تامين ( سهامي خاص )10102745549عبدالعلي رجايي بروجني عبدالعلي رجايي بروجني 4650085446عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا