مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  شهرک صنعتي البرز، خيابان حکمت ، نبش حکمت سوم ، کارخانجات گلوکوزان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير519406510.52 %
شرکت صنعتي زر ماکارون1603436781.6 %
شرکت توسعه صنعت کيميازر2980083592.98 %
خورشيد تجارت البرز4941298754.94 %
توسعه صنعتي غذايي زر154338764615.43 %
شرکت صنعتي آرد زر256086807125.61 %
جمع510867828051.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا مشهدي زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد بهرو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا حاذقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين حسين پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنعتي غذايي زر14005705470اصلیرضا مشهدي زاده1140135066عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي ماليبله
صنعتي زر ماکارون10100047773اصلیمهدي اميني0384638791نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کارآفرينيخیر
صنعتي آرد زر10101487029اصلیمحسن اميني0384224636رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کارآفرينيخیر
خورشيد تجارت البرز14002039462اصلیآرش سلطاني0015489825عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کشاورزيخیر
صنعتي آرد مهستان14003801696اصلیحميدرضا دلاوري0068448589عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۴۹۷,۷۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۶۱۵,۷۵۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۶۱۵,۷۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۱۰,۶۸۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳,۸۹۳,۱۷۶)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۱,۸۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۸۹۲
سود قابل تخصیص
۲,۶۱۲,۵۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۴,۸۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۴۸۷,۶۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۱۳۷,۶۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان صنعت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 18,000 10,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 6,138
20,000
سایر موارد:
بابت سود نقدي هر سهم مبلغ 35 ريال تصويب شد.