مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل  خيابان دماوند روبروي خيابان سازمان آب ( شهيد نشوه )پلاک 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
وزارت آموزش و پرورش82179592242.58 %
جمع82179592242.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علوي تبار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حاجي سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي صنعتي خمامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محسن چيني فروشان1285443632اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیايرج يعقوبي2259531121نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي14003237152اصلیمحمدصالح مذنبي4431921907عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيداحمد حسيني0047546492اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محمد عليرحيمي1230001931اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۱۰۵,۶۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۴۱,۱۱۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۴۱,۱۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۳۶,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۰۴,۲۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۰۹,۸۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰,۷۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۸۹,۱۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۲۴,۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۱,۹۳۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محسن چيني فروشانحقیقی1285443632اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی خاص10100686779اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيحقوقیدولتی14003237152اصلی
محمد عليرحيميحقیقی1230001931اصلی
سيدحسام الدين بني هاشميحقیقی0080379990اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 30,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
کساني که از طرف سهامداران وکالت يا نمايندگي دارند بايد اصل وکالت نامه معتبر يا نامه نمايندگي را به همرام داشته باشند. قابل ذکر است همراه داشتن کارت ملي براي سهامداران ، وکيل يا قائم مقام آن و نمايندگان قانوني که مايل به حضور در جلسه هستند الزامي است.