مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت بانک سينا - نماد: وسينا
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1398/05/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1398/06/03 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد