icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
نورد و توليد قطعات فولادي
سرمایه ثبت شده:
144,000
نماد:
فنورد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271014
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 588552 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:دلايل اصلاح: تبديل ارقام از ريال به ميليون ريال، توضيحات در خصوص ذخيره ماليات عملکرد، اقدامات جهت فروش ماشين آلات نورد عريض و توضيحات در خصوص انتقال سند.
گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره نورد و توليد قطعات فولادي

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت نورد و توليد قطعات فولادي (سهامي عام) براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت وضعيت مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي¬باشد.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. بر اساس برگهاي تشخيص صادره، ماليات عملکرد مطالبه شده براي سالهاي 1392 و 1395 جمعا بميزان 45 ميليارد بيش از ذخيره منظور شده و مبالغ پرداختي از اين بابت در حسابها مي‌باشد که مورد اعتراض شرکت واقع گرديده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق و مقررات مربوطه، احتساب ذخيره مناسبي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي بدهي مالياتي شرکت و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مورد گزارش، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد.

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده از فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش مبناي نتيجه گيري مشروط توضيح داده شده است، اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به مورد مشروحه در بند 3 اين گزارش در رابطه با کسري ذخيره مالياتي بر "ساير اطلاعات"جلب مي نمايد.

6. سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود موضوع يادداشت توضيحي 12، شامل مبلغ 70/9 ميليارد ريال بهاي ماشين آلات و لوازم و تجهيزات مربوطه و هزينه هاي انجام شده در سنوات قبل به منظور اجراي پروژه توليد ورق عريض است که طي سنوات اخير اجراي پروژه فوق متوقف شده و برنامه مشخص و مدوني به منظور تکميل و راه اندازي ان ارائه نشده است. همچنين بخشي از موجودي هاي شرکت راکد و سنواتي است که تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده است.
7. مبلغ 17 ميليارد ريال از داراييهاي ثابت در رابطه با يک قطعه زمين خريداري شده در سنوات قبل طي مبايعه نامه مي‌باشد، که در تصرف شرکت قرار دارد، ليکن سند مالکيت رسمي آن و همچنين سند مالکيت دفتر مرکزي (بدليل بدهي به شهرداري) به نام شرکت منتقل نشده است. در اين خصوص اهميت ويژه انجام اقدامات مقتضي به منظور اخذ اسناد مالکيت اموال مذکور را خاطر نشان مي‌سازد.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: - ارائه بموقع صورتهاي مالي حسابرسي نشده حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي - ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از تشکيل به مرجع ثبت شرکتها
9. دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي 12 آبانماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته، در اين خصوص به استثناي لزوم انتشار گزارشهاي مالي، گزارش تفسيري مديريت، وگزارش فعاليت هيئت مديره از طريق پايگاه اينترنتي شرکت و استقرار فرآيند ارزيابي اثر بخشي مدير عامل، هيئت مديره، کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي هيئت مديره و افشاي اطلاعات با اهميت اعضاي هيات مديره، مدير عامل و کميته هاي تخصصي در پايگاه اينترنتي و يا يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مذکور برخورد نگرديده است.

25آبان1398
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Mehdi Rezaei [Sign] 1398/09/25 13:46:26
شريک موسسه آزموده کاران Ali Asghar Farrokh [Sign]8005921398/09/25 13:48:57
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Sojbolaghi [Sign] 1398/09/25 13:53:40