icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
بانک تجارت
سرمایه ثبت شده:
223,926,127
نماد:
وتجارت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571919
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی  6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بانک تجارت

1. ترازنامه‎هاي تلفيقي گروه و بانک تجارت (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان‎ وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 62 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‎دوره‌اي با هيئت‌مديره بانک است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‎هاي مندرج در بندهاي 9 و 10 ، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‎دوره‎اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‎تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‎شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‎کند.

3. مطالبات از دولت (يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 220ر131 ميليارد ريال سود و جرائم بيش از نرخهاي مورد پذيرش دولت (محاسبه سود براساس نامه مورخ 18/12/1397 بانک مرکزي)، مبلغ 267ر42 ميليارد ريال اضافه محاسبه نسبت به مقررات مربوط و حداقل مبلغ 019ر75 ميليارد ريال اصل و سود مربوط به تسهيلات اعطائي، اوراق مشارکت و مابه‎التفاوت ناشي از يکسان‎سازي نرخ ارز مي‎باشد که شواهدي حاکي از پذيرش آن از سوي دولت، به اين سازمان ارائه نشده است. تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نيست.
4. بررسي تسهيلات امهال شده و مطالبات غير جاري حاکي از عدم طبقه‎بندي مناسب و وجود کسري کاهش ارزش مطالبات مي‏باشد. در احتساب کاهش ارزش مطالبات مشکوک‎الوصول اختصاصي در سالهاي اخير ارزش وثائق براساس شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي اعلام شده توسط بانک مرکزي ملاک عمل قرار گرفته که شاخص مزبور مبناي مناسبي براي احتساب کاهش ارزش مطالبات نيست. احتساب زيان کاهش ارزش مطالبات از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن بدليل نارسائي سيستم‎هاي اطلاعاتي و حجم انبوه معاملات و فقدان اطلاعات جامع از ارزش وثايق ارزنده، تعيين ميزان قطعي آن بر صورتهاي مالي براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
5. الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص نحوه ارائه و افشا صورتهاي مالي تلفيقي و بانک در مواردي از جمله، ارائه ترازنامه در 3 ستون (شامل مانده در 1/1/1397)، درج عبارت "گزارش مالي ميان دوره‎اي" در عناوين کليه صفحات گزارش ميان دوره‎اي، انعکاس تعديلات سنواتي در صورت سود و زيان جامع، افشاي توصيف اطلاعات مشخص در مورد استانداردهاي جديدي که تاريخ لازم‎الاجراي آنها فرا نرسيده است و بانک آن را بکار نگرفته است و نيز افشاي مانده بدهکاران و بستانکاران داخلي اقلام در راه (يادداشت توضيحي 26) و افشا ريسک‎ها به نحو مناسب و کافي رعايت نشده است. همچنين طبق يادداشت‎هاي توضيحي 2-29 و 30 صورتهاي مالي تلفيقي، در سال مالي قبل داراييهاي بانک شامل زمين، ساختمان، سرقفلي و سرمايه‎گذاريها به طرفيت سرمايه بانک و مازاد تجديد ارزيابي افزايش يافته است. در رعايت استانداردهاي حسابداري و لزوم اتخاذ رويه يکسان جهت اندازه‎گيري داراييها، اين نحوه عمل در ديگر شرکتهاي گروه اعمال نگرديده است. تعديلات لازم از بابت موارد فوق در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نيست.
6. بر اساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‌بايست توسط بانکهاي عضو آن تامين شود. بر اساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1397 مبلغ 730ر76 ميليارد ريال تعيين گرديده است. شايان ذکر است بانک ضمن اعتراض به معيارهاي مورد نظر در محاسبات اکچوئري در مقطع خصوصي سازي (پايان سال 1387) و بعد از آن، از اين بابت جمعا مبلغ 069ر22 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروريست، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود.
7. بشرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، از بابت ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396به استناد برگهاي تشخيص مالياتي صادره جمعا مبلغ 915ر12 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته که مورد اعتراض بانک واقع شده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1397 و دوره مالي مورد گزارش مبلغ 824ر14 ميليارد ريال برآورد مي‎گردد، ليکن بانک با توجه به زيان ابرازي، ذخيره‎اي در حسابها محاسبه و لحاظ ننموده است. مضافا سازمان امور مالياتي به استناد بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاء نظام مالي کشور جهت فعاليت‎هاي غير بانکي از قبيل بنگاه‎داري و نگهداري سهام و املاک غير منقول مازاد، بانک را مشمول ماليات دانسته لذا برگ تشخيص بابت عملکرد سال‎هاي 1395 و 1396 به ترتيب مبالغ 215ر9 ميليارد ريال و 269ر16 ميليارد ريال صادر نموده است. بابت عملکرد سال‎هاي مذکور و نيز سال 1397 و دوره مالي مورد گزارش ذخيره‌اي در حسابها لحاظ نشده و بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض نموده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود.
8. داراييها و بدهيهاي پولي ارزي بانک براساس بخشنامه شماره 62847/98 مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي بر مبناي نرخ 000ر85 ريال براي هر يورو (000ر75 ريال براي هر دلار) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن در پايان سال مالي قبل تسعير شده است و از اين بابت مبلغ 286ر1 ميليارد ريال (سال مالي قبل356ر32 ميليارد ريال) به حساب خالص سود مبادلات و معاملات ارزي (يادداشت توضيحي 44) و 174ر1 ميليارد ريال (سال مالي قبل 945ر3 ميليارد ريال) به حساب تفاوت تسعير ارز (يادداشت توضيحي 34) منظورگرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخ‎هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‎شود که جريان‎هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‎شود. اصلاح حسابها از بابت تسعير ارز ضروري است، ليکن تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نيست.
9. پاسخ تأئيديه‎هاي درخواستي جهت حسابهاي سپرده‎هاي ارزي ديداري نزد بانکهاي خارجي (محدود شده)، حساب تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي، شرکت‎صرافي تجارت و آقاي عليمحمدي (شرکت فرو آلياژ گنو) (يادداشت‎هاي توضيحي3-10، 26 و 16 صورتهاي مالي) به ترتيب به مبالغ 359ر21 ميليارد ريال و 239ر94 ميليارد ريال، 480ر43 ميليارد ريال و 280ر1 ميليارد ريال تاکنون دريافت نشده و از طريق ساير روش‎هاي حسابرسي نيز اثبات مانده‎هاي مزبور ميسر نگرديده است. همچنين صورتهاي مالي حسابرسي شده 13 شرکت مشمول تلفيق ارائه نشده است. ضمنا صورتهاي مالي شرکت صنايع شيميايي پترو ايمن سپاهان در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نشده است. علاوه بر اين، تائيديه درخواستي از وکيل حقوقي مبني بر ارزيابي نتايج دعاوي و برآورد آثار مالي تا پايان دوره مالي مورد گزارش بطور کامل ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، بدليل عدم ارائه اطلاعات و مستندات مربوط، آثار مالي تعديلات احتمالي براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.
10. به شرح يادداشت توضيحي 2-54 صورتهاي مالي، مبلغ 374ر102 ميليارد ريال مربوط به تعهدات بانک بابت ضمانتنامه‎هاي صادره ارزي مي‎باشد که بدليل افزايش نرخ ارز و نامشخص بودن نوع و ميزان وثائق دريافتي آثار احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي مشتريان براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد. علاوه بر اين به شرح يادداشت توضيحي 3-13 صورتهاي مالي تسهيلات پرداختي ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي به ترتيب به مبالغ 189ر10 ميليارد ريال و 120ر122 ميليارد ريال مي‎باشد. به موجب مفاد بند 5-8 بخشنامه شماره 1087/60 مورخ 17/5/1383 موضوع بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي مي‎بايست ظرف 4 روز کاري پس از سررسيد به حساب ذخيره ارزي نزد بانک مرکزي واريز مي‎گرديد، همچنين طبق مفاد ماده 6 قرارداد اعطايي عامليت پرداخت تسهيلات ارزي به شماره 466/97/ع.ي/ق مورخ 6/1/1397 با صندوق توسعه ملي تضمين باز پرداخت اصل، سود، وجه‎التزام و کليه خسارات قانوني و قراردادي با بانک تجارت خواهد بود. در اين خصوص ميزان بدهي بانک به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي بابت اقساط سررسيد شده وصول نشده، نوع و ميزان وثايق دريافتي، به اين سازمان ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

11. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 8 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 9 و 10 ضرورت مي‎يافت، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

12. همانگونه که در يادداشت‏توضيحي‏3-2-10‏صورتهاي‏‏‏‏مالي منعکس‏‏است، براساس دستورالعملهاي ايفاي‎تعهدات ارزي گذشته بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي، مدعي مبلغ 433ر16 ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي شده است که نتايج بررسيهاي بانک مرکزي تاکنون ابلاغ نگرديده و مقرر شده اين موضوع مورد حسابرسي ويژه قرار گيرد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-2-10 صورتهاي مالي،‌ بانک مرکزي در پايان سال مالي 1390 به استناد مصوبه هيات 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي، مبلغ 250ر2 ميلياردريال تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت نموده است. بانک نسبت به موضوع برداشت اعتراض و اقدام به پيگيري نموده، ليکن تا تاريخ اين گزارش موضوع تعيين ‌تکليف نشده و نتايج نهايي آن منوط به حل و فصل نهايي موضوع با بانک مرکزي خواهد بود. همانگونه که در يادداشت‏توضيحي‏3-2-10‏صورتهاي‏‏‏‏مالي منعکس‏‏است، براساس دستورالعملهاي ايفاي‎تعهدات ارزي گذشته بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي، مدعي مبلغ 433ر16 ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي شده است که نتايج بررسيهاي بانک مرکزي تاکنون ابلاغ نگرديده و مقرر شده اين موضوع مورد حسابرسي ويژه قرار گيرد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-2-10 صورتهاي مالي،‌ بانک مرکزي در پايان سال مالي 1390 به استناد مصوبه هيات 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي، مبلغ 250ر2 ميلياردريال تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت نموده است. بانک نسبت به موضوع برداشت اعتراض و اقدام به پيگيري نموده، ليکن تا تاريخ اين گزارش موضوع تعيين ‌تکليف نشده و نتايج نهايي آن منوط به حل و فصل نهايي موضوع با بانک مرکزي خواهد بود.
13. طبق يادداشتهاي توضيحي 3-16 و 1-1-14 صورتهاي مالي، سهام شرکت سرمايه‎گذاري ملي ايران به شرکت توسعه معادن جنوب واگذار گرديده که به دليل عدم ايفاي تعهدات از سوي خريدار، بانک اقدام به طرح دعوي در کميته سازش کانون کارگزاران بورس نموده است. جلسه رسيدگي به دادخواست بانک در هيأت ‎داوري سازمان بورس در مورخ 18/7/1397 برگزار شده، ليکن تاکنون راي نهايي صادر نشده است. همچنين کميته سازش کارگزاران بورس و اوراق بهادار راي قطعي و لازم‏الاجراء مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس و حکم به محکوميت خريدار و استرداد سهام فوق‏الذکر به بانک را صادر نموده که در تاريخ 9/5/1398 دفتر سهام بنام بانک منتقل گرديده است. نتيجه پيامدهاي ناشي از موارد فوق تاکنون مشخص نبوده و منوط به حل و فصل نهايي موضوع در مراجع ذيصلاح مي‎باشد.
14. همانگونه که در يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي منعکس است، بهاي تمام شده و ارزش دفتري دارائيهاي ثابت بانک به استثناء زمين و وسايل نقليه به ترتيب مبالغ 560ر71 و 628ر66 ميليارد‌ ريال بوده که تا ارزش 733ر26 ميليارد‌ ريال از پوشش بيمه‏اي برخوردار است.

15. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره بانک است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‏گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده نتيجه‎گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‎هاي با اهميت آن با صورت‎هاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‎هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه‏گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، بانک بايد بابت موارد مندرج در بند‎هاي 3 الي 8 اين گزارش، ساير اطلاعات (گزارش تفسيري مديريت) را تعديل نمايد، به همين دليل اين سازمان به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام در گزارش مزبوراز بابت بند‎هاي فوق به طور با اهميتي تحريف شده است. بعلاوه، با توجه به موارد مندرج در بندهاي 9 و 10 اين گزارش، اين سازمان، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بندهاي مذکور بدست آورد، از اين رو اين سازمان نمي تواند نتيجه‎گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

16. بابت عمليات خريد و فروش ارز توسط صرافي‎ها در بانک و شرکت صرافي تجارت و نيز تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه‎هاي صادره ارزي، کفايت اخذ وثايق مناسب و معتبر محرز نشده است.
17. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش به‏شرح جدول زير مي‏باشد: رديفمواد و بندهاي قانونيدستورالعملمفاد مواد قانونيموارد عدم رعايت 1بندهاي 1، 2، 6 مکرر و 10 ماده 7 و مواد 10 ، 12 مکرر و 13دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب3/5/1386و اصلاحيه‎هاي بعدي آن.افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده سالانه بانک و نيز شرکتهاي فرعي حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي، افشاء گزارش هيئت‎مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، افشاء صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت‏هاي فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي، اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه، صورتهاي مالي ميان دوره‎اي 6 ماهه حسابرسي نشده شرکتهاي فرعي حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه، ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها، افشاي گزارش شرکتهاي فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و افشاء فوري تغييردرترکيب اعضاي هيئت مديره، دعاوي مهم مطروحه و اعلام نتيجه آراي قطعي دادگاه و رويداد با اهميت در شرکتهاي فرعي که بر نتايج عملکرد شرکت اصلي اثر دارد.عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر در دستورالعمل ياد شده. 2ماده 3دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 12/11/1387.حسابرسي صورتهاي شرکتهاي فرعي ناشر توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار.عدم حسابرسي شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس توسط حسابرسان متعمد سازمان بورس و اوراق بهادار. 3ماده 9دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 12/11/1387.ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن، حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.عدم ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن. 4ماده 6دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1/10/1386نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها حداقل 30 درصد باشد.عدم رعايت نسبت مقرر در دستورالعمل ياد شده. 5ماده 10دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب 16/2/1391 سازمان بورس و اوراق بهادار.رياست کميته حسابرسي با عضو غير موظف هيئت‎مديره.تمامي اعضاي هيئت‎مديره بانک موظف مي‎باشند. 6ماده 11دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب 16/2/1391 سازمان‎ بورس واوراق بهادار.افشاي الزامات افشاء اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته.عدم افشاء اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته به طور کامل. 7مواد 27اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب10/6/1386.حداقل يکي از اعضائ هيئت‌مديره يا نماينده وي به صورت غيرموظف و داراي تحصيلات مالي (حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد و ساير رشته‏هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه مرتبط باشد.عدم رعايت مفاد مقررات مربوط. 8ماده 16 دستورالعمل حاکميت شرکتياستقرار و ارزيابي فرآيند اثربخشي هيئت‎مديره بانک و اعضاي هيئت‎مديره ذيربط و شرکتهاي فرعي و وابسته.عدم استقرار و ارزيابي به طور کامل. 9ماده 28واگذاري سهام شرکت اصلي در مالکيت شرکت فرعيعدم واگذاري در موعد مقرر 10ماده 42افشاي اطلاعات با اهميت هيئت‎مديره و مدير عامل و کميته‎هاي تخصصي هيئت‎مديره و اعضاي آنها درخصوص عضويت در هيئت‎مديره ساير شرکتها و همچنين افشاء حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.عدم افشاء از طريق پايگاه اينترنتي بانک و گزارش تفسيري مديريت 11مفاد مواد 1، 3، 4، 5، 11 و 13دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته.افشاي کامل اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته و افشاي فوري معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (حداکثر ظرف مدت 48 ساعته) و دريافت نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن.شرکت‎هاي سرمايه‎گذاري و ساختماني تجارت و خدمات تجارت.

14آذر1398
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Majid Darabi [Sign]8816691398/09/16 22:00:03
مدير ارشد سازمان حسابرسي Vahid Ghasem Tohidi [Sign]8109941398/09/16 22:13:26
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Morteza Asadi [Sign]8109721398/09/16 22:16:24