icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
توسعه صنايع و معادن گهر مس
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
فملي6
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه صنايع و معادن گهر مس

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه صنايع و معادن گهر مس (سهامي‌خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد و اظهار نظر نسبت به صورت سود و زيان، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني‌هاي غير تجاري به شرح يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 132 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده پرداختي از بابت صورت وضعيت پيمانکاران و دارايي‌هاي انتقالي به طرح مي‌باشد که به حساب طلب از سازمان امور مالياتي منظور شده است. باتوجه به مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده، مبلغ مذکور قابليت وصول نداشته و مي‌بايست به بهاي تمام شده دارايي در جريان تکميل انتقال يابد. در صورت تعديل صورتهاي مالي از اين بابت سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي غيرتجاري و دارايي‌هاي ثابت مشهود هر يک به مبلغ 132 ميليارد ريال به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه صنايع ومعادن گهر مس (سهامي‌خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداري در تاريخ 29 اسفند 1396 و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به نظر اين موسسه، صورت سود و زيان ياد شده در بالا، عملکرد مالي شرکت توسعه صنايع و معادن گهر مس (سهامي‌خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداري را براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند 1396، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 و 8 تعديل نشده است.به شرح يادداشت توضيحي 3-7 صورتهاي مالي، توافقات فيمابين سهامداران جديد شامل ارائه صورت ريز مخارج انجام شده و به روزرساني مابقي هزينه‌هاي انجام شده تا تاريخ 29 اسفند 1396 توسط شرکت ملي صنايع مس ايران، تعيين قيمت تجهيزات خردايش به عنوان آورده شرکت ياد شده و تعيين ميزان مخارج استخراج، حمل و دپوي خاک اکسيد تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
8. وضعيت و درصد پيشرفت طرح در دست اجراي شرکت به شرح يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي، حاکي از سرمايه‌گذاري انجام شده در رابطه با پروژه مزبور به مبلغ 1.764 ميليارد ريال مي‌باشد که دستيابي به تداوم فعاليت شرکت و بازيافت تمامي مخارج انجام شده در اين خصوص، منوط به تأمين منابع مالي کافي در زمان مقرر مي‌باشد.

9. - صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 خرداد 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

10. براساس تأييديه دريافتي از بانک‌ها، امضاي اعضاي هيئت‌مديره سابق به عنوان امضاهاي مجاز اعلام شده است.
11. - مفاد مواد 20، 23 و 33 اساسنامه و 124 و 167 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص، تصدي سمت رئيس مجمع توسط رئيس هيئت‌مديره، برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاي سال مالي، تعيين سمت اعضاي هيئت‌مديره حداکثر ظرف يک هفته بعد از مجمع عمومي عادي، تعيين حدود اختيارات و حق‌الزحمه مديرعامل توسط هيئت‌مديره و الزامات قانوني درخصوص سلب حق تقدم شرکت در افزايش سرمايه از شرکت‌هاي مس مزرعه، نيروگاهي سيکل ترکيبي کرمانيان و آفتاب درخشان خاورميانه رعايت نشده است.
12. طبق يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي و تأييديه مديران، در طي سال مالي مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
13. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائـه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه‌اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي، حسابرسي داخلي و ساير زيرساخت‌هاي لازم صورت نپذيرفته، ليکن اين موسسه نيز در حدود رسيدگي انجام شده به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

01خرداد1397
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Kazem Mohammadi [Sign]8917041397/04/04 14:11:30
شريک موسسه دايا رهيافت Hassan Manouchehri Fard [Sign]8007721397/04/04 14:13:54
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hasani [Sign]8312441397/04/04 14:16:27