icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
پتروشيمي پارس
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
پارس
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
441125
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره پتروشيمي پارس

1. صورت وضعيت مالي مجموعه و شرکت پتروشيمي پارس (سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دورة مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. نتايج حاصل از پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي و صورت تطبيق‏هاي تهيه شده فيمابين شرکت‏هاي وابسته حاکي از مغايراتي بشرح زير مي‌باشد: شرح يادداشتمانده طبق صورتهاي ماليمانده طبق صورت تطبيقمغايرت ميلياردريالميلياردريالميلياردريال شرکت کارگزاري (ب)3-1-15301ر11191ر9(110ر2) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي1-23(784ر9)(204ر10)(420) همچنين مانده مطالبات از شرکت پتروشيمي جم مبلغ 036ر5 ميليارد ريال با مانده طبق دفاتر آن شرکت مغايرت نامساعد دارد. باتوجه‌به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرتهاي مذکور برصورتهاي مالي ضرورت مي‌يابد، براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي‌ مندرج در بند 3، ضرورت مي‏يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي صورتهاي مالي ياد‏شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، برخورد نکرده است.

5. مانده مطالبات از شرکت بازرگاني پتروشيمي به مبلغ 194ر11 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 2-1-15 بابت فروش محصولات صادراتي در سنوات قبل مي‌باشد که از اين بابت مبلغ 711ر3 ميلياردريال ذخيره در دفاتر ثبت شده است. مضافا باتوجه به اتمام قرارداد در سال 1394 و قطع همکاري با آن شرکت اقدامات حقوقي جهت مطالبات در جريان بوده و حصول نتيجه منوط به رأي داوري مي‌باشد.
6. ماليات عملکرد شرکت در سال 1396 طبق برگ تشخيص مالياتي مبلغ 097ر2 ميلياردريال تعيين گرديده، ليکن باتوجه به معافيت مالياتي طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و تصويب نامه مورخ 31/2/1398 هيئت‌وزيران ذخيره ماليات محاسبه نشده است. (يادداشت توضيحي 2-25). مضافا طبق برگ‏هاي مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده صادره جهت سال 1396 مبلغ 675 ميلياردريال بابت عوارض آلايندگي و مبلغ 129 ميلياردريال ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مورد مطالبه قرار گرفته است. (يادداشت توضيحي 33) شرکت نسبت به مبالغ فوق اعتراض نموده که توسط هيئت‏هاي حل‏اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي‏باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-23 مبلغ 724 ميلياردريال بهاي يوتيليتي دريافتي طي دوره مالي مورد گزارش براساس قرارداد در دفاتر منظور شده است. طبق دستورالعمل شوراي رقابت نحوه تعيين قيمت سرويس‌هاي جانبي براي سال 1398 برمبناي استفاده از ميانگين وزني بازده دارايي‌ها تعيين، ليکن نرخ نهايي محصولات تاکنون توافق نشده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‫گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‎گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‫شود. درارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته شواهد کافي و مناسب درخصوص مورد مندرج در بند 3 اين گزارش و تعيين اثرات آنها بر صورتهاي مالي شرکت بدست آورد. از اين رو اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که ساير اطلاعات، درارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است: -مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، درخصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 31/4/1397 به اداره ثبت شرکت‌ها ظرف مدت مقرر. -مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص حداقل درصد سهام شناور به ميزان 10 درصد. -مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص افشاي حقوق و مزاياي مديران در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري رعايت نشده است.
10. طي دوره مالي مياني مورد گزارش کليه عمليات مربوط به فروش صادراتي محصولات براساس قراردادهاي منعقده فيمابين با شرکت‎هاي کارگزاري "الف" و "ب" به‌عنوان عامل فروش انجام گرديده است. دراين‎خصوص مفاد قراردادهاي في‎مابين بابت دريافت وجوه ظرف مدت مقرر رعايت نگرديده است.

05آذر1398
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Ehsan Izad Panahi [Sign] 1398/09/10 17:52:42
مدير ارشد سازمان حسابرسي Flora Karimi [Sign] 1398/09/10 17:56:13
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Farhad Panahi [Sign] 1398/09/10 19:59:52