مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/11/28 درمحل تهران، بزرگراه حقاني، تقاطع همت، مرکز همايش هاي هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30
توضیحات:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحديد مجمع عمومي عادي باشد.
 
امضا کنندگان: [ Abbas Monadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد