مشخصات
شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر
موضوع: عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت بند 2 ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، زیان دهی شرکت طی 2 سال مالی اخیر شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره 445572 مورخ 1397/03/12 موارد عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و لزوم رفع آن را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
لکن علی رغم پیگیری‌ های انجام شده، پاسخی از ناشر در خصوص دلایل وقوع و زمانبندی اصلاح آن دریافت نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد