icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
شرکت توسعه تجارت فراگير فولاد خوزستان(سهامي عام)
سرمایه ثبت شده:
5,000,000
نماد:
فخوز1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت فراگير فولاد خوزستان(سهامي عام)

1. 1) ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت توسعه تجارت فراگير فولاد خوزستان (سهامي عام) در تاريخ31 شهريور 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه وشرکت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، برخورد نکرده است.

4. 4) به شرح يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي، دارائيهاي طرح فولاد شادگان بر اساس گزارشات کارشناسي مورخ 31 ارديبهشت 1393 و مخارج انجام يافته توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران (ايميدرو) تا تاريخ 30 مهر 1393 معادل 887ر3 ميليارد ريال ارزيابي و مانده طرح به استثناي زمين از شرکت ملي فولاد ايران به شرکت صنعت فولاد شادگان منتقل گرديده است، ليکن بر اساس تبصره ماده 3-1 قرارداد شماره 1359 مورخ 18 فروردين 1393 فيمابين شرکت ايميدرو و فولاد خوزستان مقرر گرديد از گزارش تکميلي کارشناسي جهت انتقال مانده هاي دارايي طرح استفاده گردد که تا تاريخ اين گزارش اين موضوع تحقق نيافته است.
5. 5) عمليات اجرايي طرح ساخت واحد فولاد سازي شرکت صنعت فولاد شادگان (يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي) طبق برنامه پيش بيني شده تحقق نيافته و در تاريخ ترازنامه 5/38 % پيشرفت فيزيکي داشته که از مهمترين دلايل آن، عدم استفاده به موقع از اعتبار اسنادي گشايش يافته شده متاثر از تاخير در نهايي شدن توافق با کنسرسيوم مجري پروژه فولادسازي مي باشد. همچنين عليرغم عدم تحويل موقت واحد احياي مستقيم توسط پيمانکار مربوطه، شرکت صنعت فولاد شادگان اقدام به بهره برداري از واحد مذکور نموده که موجب تقبل هزينه هاي احتمالي ناشي از مراحل تست و راه اندازي و برطرف نمودن ايرادات احتمالي توسط کارفرما به دليل عدم تحويل قطعي مي گردد ، شايان ذکر است طبق يادداشت مزبور ، با توجه به تاخير قابل توجه پيش آمده در اجراي پروژه و قيمت هاي برآوردي پروژه ها که براساس فهرست بهاء سال 1385 و نرخ تسعير ارز در سال 1386 بوده با در نظر داشتن شرايط اقتصادي کنوني، هزينه هاي لازم جهت تکميل و راه اندازي پروژه به مراتب بيشتر از برآوردهاي اوليه خواهد بود.
6. 6) باتوجه به يادداشت 5 صورت هاي مالي، مطالبات ماليات ارزش افزوده شرکت صنعتي معدني توسعه ملي (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري به مبلغ 484 ميليارد ريال بابت مبالغ پرداختي به فروشندگان کالا و خدمات و صورت وضعيت هاي پيمانکاران پروژه سنگان مي باشد. براساس رأي هيئت حل اختلاف مالياتي در رابطه با دوره هاي مورد رسيدگي، ماليات پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد، لذا شرکت به رأي مزبور اعتراض نموده که درحال پيگيري است، ضمنا استفاده از اعتبار مالياتي مزبور موکول به بهره برداري شرکت و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي است.
7. 7) طبق توضيحات يادداشت 10-9 صورت هاي مالي، پيگيري هاي شرکت صنعتي معدني توسعه ملي (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري درخصوص انعقاد قرارداد زمين پروژه سنگان با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و همچنين تعيين توجيه فني و اقتصادي نگهداري يا فروش پروژه هاي تربت حيدريه و تربت جام تا اين تاريخ به نتيجه نهايي نرسيده و درحال پيگيري است. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 4 الي 7 فوق تعديل نشده است.

12آذر1397
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Abolfazl Rezaei [Sign] 1397/09/15 20:14:57
شريک موسسه ارقام نگر آريا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1397/09/15 20:17:19
مدير موسسه ارقام نگر آريا Esfandiar Garshasbi [Sign]8006691397/09/15 20:19:47