مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/20 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,600,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 700,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/12/27 لغایت تاریخ 1398/02/26  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0215247532002صادرات ايرانرضاشهر مشهد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد