مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:استعفاي يکي از نمايندگان حقيقي اعضاي حقوقي هيات مديره طي فرآيند تاييد صلاحيت مديران و الزام سازمان به برگزاري چلسه تعيين سمت اعضا پس از تاييد صلاحيت مديران
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/07/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري البرزسرمايه گذاري البرز11168سعيد خدامراديفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالکتوليد مواد اوليه داروئي البرز بالک182565احمد درخشندهاحمد درخشنده1229454152رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد بانکداري
البرز داروالبرز دارو2455حسين جواهريحسين جواهري0073662968عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
گروه دارويي سبحانگروه دارويي سبحان25673سيد محمد ابراهيم آيت الهيسيد محمد ابراهيم آيت الهي0078103355عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
سبحان داروسبحان دارو198433فاقد نمایندهعليرضا روغنيان1285066091نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد علوم اقتصادي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حسين جواهري