مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت قند بيستون - نماد: قيستو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30 درمحل  ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1248810.03 %
شرکت سهامي عام فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام407353528.49 %
شرکت سهامي عام کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان8319389617.33 %
جمع12405412925.84 %