مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت تامين سرمايه دماوند - نماد: تماوند

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-009 مورخ 1400/01/21 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/05 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/02/19 لغایت تاریخ 1400/04/16  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
290-8100-14287293-1پاسارگادجهان کودک
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد