icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
سرمایه ثبت شده:
3,000,000
نماد:
سمگا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
551051
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است، مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

2. به استثناء محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4 و 5، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. مبلغ 145.232 ميليون ريال بابت خريد سهام شرکت بانک گردشگري توسط شرکت فرعي تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات پرداخت گرديده که بخشي از سهام خريداري شده به ميزان 72.557.700 سهم آن بنام شرکت منتقل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينکه معامله سهام مذکور مي بايست فقط از طريق بورس و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز انجام پذيرد معامله مذکور از وجاهت قانوني برخوردار نمي باشد. لذا اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري است.
4. مانده حسابهاي شرکت مهندسين مشاور طرح آفرينش عمران (پيمانکار اصلي هتل) در سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري شرکت فرعي توسعه گردشگري آريا زيگورات (سهامي خاص) به ترتيب به مبالغ 520 و 614 ميليارد ريال مي باشد. شرکت مورد گزارش با توجه به قرارداد منعقده فيمابين و الحاقيه هاي مربوطه ،ادعاي استرداد مبلغ 352 ميليارد ريال تحت عنوان اضافه پرداختي و همچنين پرداخت مبلغ حدود 10 ميليارد ريال بابت خسارت عدم تکميل آيتم و کارهاي ناتمام در تعهد شرکت مهندسين مشاور طرح آفرينش عمران نموده که اين موضوع توسط وکيل شرکت در تاريخ 16/02/1396به هيئت داوري منتخب طرفين قرارداد ارجاع شده است .دفاتر دو شرکت طي دوره مورد گزارش و سنوات گذشته مورد تطبيق حساب قرار نگرفته و پاسخ تاييديه ارسالي از شرکت مذکور نيز واصل نشده است.با توجه به مراتب فوق و بدليل نبود اطلاعات کافي در خصوص ادعاي مطرح شده ،تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از حل و فصل دعواي مطروحه و رفع مغايرت احتمالي بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. برخلاف استانداردهاي حسابداري محاسبات ارزش ويژه شرکت وابسته بانک گردشگري بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده صورت پذيرفته است. با توجه به مراتب فوق حصول اطمينان از عدم نياز به اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4 و 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 و 8 مشروط نگرديده است. توجه هيئت مديره را به يادداشت هاي توضيحي 16 و 27، بدهي بابت تسهيلات مالي دريافتي عمدتا انتقالي از سنوات قبل گروه جمعا به مبلغ 6.980.003 ميليون ريال و هزينه مالي به مبلغ 325.350 ميليون ريال جلب مي نمايد.
8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-16 منعکس مي باشد شرکت فرعي تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات ( سهامي خاص ) طي دوره مورد گزارش اقدام به دريافت تسهيلات مالي به ميزان 1.500 ميليارد ريال از بانک آينده با سود سالانه با نرخ 28 درصد نموده، تسهيلات مالي مزبور به شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) انتقال يافته، بنابراين اين امر منجر به تحميل زيان به همان ميزان به شرکت گرديده، با توجه به وضعيت دارايي ها و بدهي شرکت، تحمل چنين هزينه اي توسط اين شرکت امکان پذير نبوده و اين رويداد نشان دهنده وجود ابهام اساسي در تداوم فعاليت است و لذا ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهيها و در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، براي شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس به شرح زير رعايت نشده است: -افشا صورتهاي مالي تلفيقي سالانه منتهي به 30/09/1395 حسابرسي نشده حداکثر ظرف مدت 90 روز پس از پايان سال مالي. -افشا صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. -افشا برنامه آتي مديريت و پيش بيني عملکرد بودجه منتهي به 30/09/1397 حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي و اظهارنظر حسابرس حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر. -ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها. -افشا نسخه اي از صورتجلسه مجمع که به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شده است.

22اسفند1396
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Norooz Ali Mir [Sign] 1396/12/28 13:28:43
شريک موسسه دايا رهيافت Khosro Vasheghani Farahani [Sign]8008691396/12/28 13:30:17
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hasani [Sign]8312441396/12/28 13:32:13