مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير - نماد: سغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  خيابان شهيد بهشتي حد فاصل سهروردي و ميدان تختي جنب بانک کشاورزي شماره 220   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بين المللي توسعه ساختمان9122790.01 %
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا840310931.29 %
ساير سهامداران2610180154.02 %
صندوق سرمايه گذاري ا.ب. لاجورد دماوند65017377610 %
شرکت سرمايه گذاري غدير533349958682.05 %
جمع632963474997.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس فرهاديه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرسليماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا سليميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیعليرضا شهبازي3961660913رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه ساختمان10101855694اصلیمحمدرضا سليميان0490530915عضو هیئت مدیره موظفبله
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیاحسان خاتمي0451942884عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیهادي اسپندياري محلاتي0041593863نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۵۶۷,۶۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۶۵۲,۹۶۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۶۵۲,۹۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۲۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۴۲۶,۹۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰,۹۹۴,۶۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۱۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۶۷۹,۶۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۷۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۴۴,۶۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۹۰
سرمایه
۶,۵۰۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی خاص10101364297اصلی
بين المللي توسعه ساختمانحقوقیسهامی عام10101855694اصلی
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديرحقوقیسهامی عام10320585987اصلی
سرمايه گذاري زرين پرشياحقوقیسهامی خاص10102986880اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 7,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 15,000
35,000
سایر موارد:
نصميم گيري در خصوص تقسيم سود نقدي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.