icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
سرمایه ثبت شده:
34,118,389
نماد:
ومعادن
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
131003
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-3-8 منعکس گرديده، صورت مالي تلفيقي ارائه شده شامل اطلاعات مالي شرکت فرعي مينا معدن (تبعه کشور ترکيه و شرکت فرعي توسعه معدن صنعتي صبا نور) و شرکتهاي وابسته احداث صنايع و معادن سرزمين پارس و معدني و صنعتي گل گهر مي‌باشد که مورد حسابرسي يا بررسي اجمالي قرار نگرفته است. همچنين بهاي تمام شده سرمايه گذاري در شرکت هاي وابسته بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي، مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا، سي ولکس کالا و گهر انرژي سيرجان، به روش ارزش ويژه تعديل و در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعديل صورتهاي مالي گروه از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم، تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
4. بخشي از تسهيلات مالي (موضوع يادداشت توضيحي 17)، شامل مبلغ 956ر1 ميليارد ريال مانده دو فقره تسهيلات ارزي دريافتي شرکت فرعي کک طبس از بانک توسعه صادرات شعبه تجريش به ترتيب از محل صندوق ذخيره ارزي ومنابع داخلي بانک با نرخ سود 24/4 و95/6 درصد در سال و به سررسيد 16 آذرماه 1397 مي باشد که مانده اصل و فرع تسهيلات مزبور در تاريخ ترازنامه جمعا معادل مبلغ 6/39 ميليون يورو بوده و همراه با مبلغ 5/2 ميليون يورو بدهي ارزي به شرکت اويک ، با نرخ رسمي اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (هر يورو 336ر49 ريال) تسعير گرديده، ليکن شواهد و مستندات کافي در خصوص قطعيت امکان استفاده از نرخ مذکور جهت تسويه بدهي هاي ارزي يادشده و تسويه بلند مدت آن به اين موسسه ارائه نشده و لذا تعيين آثار احتمالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناء تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ميان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 9 زير تعديل نشده است: بشرح يادداشت توضيحي 9-2-1-5، اقدامات حقوقي انجام شده در خصوص تعيين تکليف طلب از شرکت توسعه صنعت خاور آذرين (موضوع فروش سهام شرکت فولاد امير کبير به شرکت مزبور) به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-1-5 منعکس گرديده، مطالبات گروه از بابت عوارض وماليات بر ارزش افزوده جمعا به مبلغ 169 ميليارد ريال در تاريخ ترازنامه، عمدتا مربوط به شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور بابت سال هاي 1390 الي 1396 بوده که تعيين تکليف قطعي آن ، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
8. توجه هيئت مديره محترم شرکت را به يادداشت توضيحي 12، در رابطه با وضعيت پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت شرکتهاي فرعي (عمدتا شرکتهاي کک طبس، گسترش کاتاليست ايرانيان و توسعه صنعتي و معدني صبا نور) جلب مي نمايد.
9. بشرح يادداشت توضيحي 1-13، شرکت فرعي توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه طي دوره مورد بررسي اقدام به خريد 95 درصد از سهام شرکت توليد نيروي برق شاهرود از طريق مزايده عمومي (پيرو آگهي عرضه عمومي بنگاه هاي توليدي در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 3 بهمن ماه 1396) نموده و بموجب قرارداد منعقده با سازمان خصوصي سازي، از اين بابت مبلغ 742 ميليارد ريال بعنوان حصه نقدي پرداخت و مابقي ثمن معامله به مبلغ 203ر4 ميليارد ريال با صدور اسناد پرداختني با اقساط 8 ساله تقسيط شده ، ليکن نقل و انتقال قطعي سهام مزبور تا تاريخ اين گزارش صورت نگرفته است و لذا تحقق آن منوط به اقدامات آتي شرکت و اخذ مجوزهاي لازم مي¬باشد.

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطورکه در بخش"مباني نتيجه گيري مشروط "در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار مورد مشروحه در بند 3 اين گزارش بر"ساير اطلاعات"جلب مي نمايد. مضافا همانطور که در بند 4 گزارش توضيح داده شده است، اين موسسه بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي نتوانسته است نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موضوع ياد شده در بندهاي مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد افشاي به موقع صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه حسابرسي شده شرکت هاي فرعي، رعايت نشده است.

14آذر1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Amir Hosein Abdolmaleki [Sign]8614521397/09/15 19:22:48
شريک موسسه آزموده کاران Ali Asghar Farrokh [Sign]8005921397/09/15 19:24:38
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Sojbolaghi [Sign] 1397/09/15 19:30:28