مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/03/31شرکت شيشه همدان - نماد: کهمدا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/07/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1390/07/25 درمحل هتل انقلاب به نشاني : تهران خيابان طالقاني ، بين ولي عصر وحافظ شماره 50   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقوقي 981892810.23 %
شرکتهاي گروه يزدباف 1453026715.14 %
شرکتهاي گروه سامان1922829620.03 %
اشخاص حقيقي 3795611539.54 %
جمع8153360642.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود عبدالهي نمين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا رهبر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي معظمي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 0 0 قطعی
48,000 48,000 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل