لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  کارخانجات کاشي و سراميک حافظ  نماد: کحافظ   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  180,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت کارخانجات کاشي و سراميک حافظ طی نامه شماره مورخ 1391/12/14 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 180,000 میلیون ریال مبلغ 516 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 شرکت اصلي :

1)به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 09/07/90 و جلسه هيئت مديره مورخ 17/08/90 سرمايه شرکت از مبلغ 000ر120 ميليون ريال به مبلغ 000ر180ميليون ريال (معادل 50درصد) از محل مطالبات و آورده ‌نقدي سهامداران افزايش يافته است.

2) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را با سرمايه 000ر120 ميليون ريال در تاريخ هاي10/12/89 و 29/04/90 مبلغ 398 ريال و در تاريخ 27/07/90 مبلغ 177 ريال و با سرمايه 000ر180 ميليون ريال در تاريخ هاي 25 /08/90 ،13/09/90 ،21/10/90 ، 26/11/90 و 16/12/90 مبلغ 118 ريال اعلام نموده است که در تاريخ 27/03/91 مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 170 ريال و مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي شده 161 ريال محقق گرديده است.

3)شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را با سرمايه 000ر180 ميليون ريال در تاريخ هاي 26/11/90 ،16/12/90 (حسابرسي شده) ، 31/04/91 ،15/08/ 91 ، 13/09/91 مبلغ 162 ريال و در تاريخ 05/11/91 مبلغ 184ريال اعلام نموده است.

4) شرکت پيش بيني تقسيم سود سال مالي 92 را 10 درصد سود خالص اعلام نموده است.

تلفيقي گروه :

1) شرکت پيش بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را با سرمايه 000ر120 ميليون ريال در تاريخ 10/12/89 مبلغ 414 ريال و با سرمايه 000ر180ميليون ريال در تاريخ 13/09/90 مبلغ 112 ريال و در تاريخ 16/12/90 مبلغ 112 ريال اعلام نموده است که مطابق صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده مبلغ 167 ريال محقق گرديده است.

2) شرکت پيش بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را مبلغ 168 ريال اعلام نموده است.