لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  مهندسي تکنوتار  نماد: تکنو   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  95,243 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مهندسي تکنوتار طی نامه شماره مورخ 1390/02/20 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1390/12/29 با سرمایه 95,243 میلیون ریال مبلغ 134 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1390/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1389/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1389/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 (1): شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 89 را با سرمايه 243ر95 ميليون ريال در تاريخ هاي 09/12/88 و 23/12/88 مبلغ 56 ريال، در تاريخ 06/05/89 مبلغ 73 ريال، در تاريخ 05/08/89 مبلغ 26 ريال، در تاريخ 30/10/89 و 28/11/89 مبلغ (65) ريال اعلام نموده است.

(2): شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 90 را در تاريخ 28/11/89 مبلغ 64 اعلام نموده است.

(3): علت تغيير پيش بيني درآمد هر سهم سال هاي مالي 89 و 90، فروش زمين و ساختمان هاي کارخانه شرکت واقع در بزرگراه فتح مي باشد. اضافه مي نمايد سود حاصل از فروش دارايي هاي مذکور به مبلغ 42.827 ميليون ريال در سرفصل خالص درآمد (هزينه) هاي متفرقه منعکس شده است.

(4): مطابق صورت هاي مالي سال 89، مبلغ 43,708 ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 459 ريال و معادل 161 درصد از کل سود خالص) ناشي از درآمدهاي متفرقه (عمدتا ناشي از فروش زمين و ساختمان هاي کارخانه شرکت واقع در بزرگراه فتح) مي باشد.

(5): مطابق صورت هاي مالي سال 89، مبلغ (6,445) ميليون ريال تعديلات سنواتي (به ازاي هر سهم مبلغ (68) ريال) در حساب ها منظور شده است. شايان ذکر است که زيان انباشته شرکت در پايان سال 89 بالغ بر (30,863) ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ (324) ريال) مي باشد.