لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  ايران ياسا تاير و رابر  نماد: پاسا   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  80,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ايران ياسا تاير و رابر طی نامه شماره مورخ 1391/12/06 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 60,000 میلیون ریال مبلغ 2,616 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی شده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را با سرمايه 000ر40 ميليون ريال در تاريخ‌هاي 16/12/89 و 06/02/90(حسابرسي شده) مبلغ 060ر2 ريال و با سرمايه 000ر60 ميليون ريال در تاريخ هاي 29/03/90 و 03/05/90 مبلغ 373ر1 ريال و در تاريخ هاي 02/08/90 و 21/10/90 (حسابرسي شده)مبلغ 479ر1 ريال و در تاريخ 06/12/90 و 21/12/90 مبلغ 457ر1 ريال اعلام نموده است. مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي نشده (ارائه شده در تاريخ 24/02/91) و صورتهاي مالي حسابرسي شده (ارائه شده در تاريخ 30/02/91) سود هر سهم سال مالي90 با سرمايه 000ر60 ميليون ريال مبلغ 423ر1 ريال محقق گرديده است.

2) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ هاي 06/12/90 و 21/12/90 (حسابرسي شده) و 15/05/91 به مبلغ 448ر1 ريال و در تاريخ 30/10/91 و اقلام مقايسه اي اطلاعيه حاضر به مبلغ 1،622 ريال اعلام نموده است.

3) شرکت اعلام نموده است، هيئت‌مديره قصد دارد 60 درصد سود خالص سال مالي 92 را جهت تقسيم ميان سهامداران به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام پيشنهاد نمايد.

4) مقايسه اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 92 نسبت به آخرين پيش بيني سال مالي قبل، حاکي از آن است که به ترتيب: فروش 68 درصد افزايش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 85 درصد افزايش، سود عملياتي 27 درصد افزايش، هزينه هاي مالي 96 درصد افزايش و سود خالص دوره 61 درصد افزايش داشته است.

5) پيش بيني منابع و مصاف ارزي سال 1392:

- فروش صادراتي محصول به مبلغ 11،155،640 دلار معادل 278،891 ميليون ريال ؛

- خريد مواد اوليه به مبلغ 25،097،920 دلار معادل 627،448 ميليون ريال ؛

(( نرخ تسعير هر دلار به مبلغ 25،000 ريال در نظر گرفته شده است. ))