لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال  نماد: قچار   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  140,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در فرابورس ايران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال طی نامه شماره مورخ 1391/11/30 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 140,000 میلیون ریال مبلغ 453 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ 08/09/91 (حسابرسي شده) و طبق اطلاعات فعلي مبلغ 445 ريال اعلام نموده است.

2) پيش بيني سود هر سهم مالي منتهي به 29/12/92 به مبلغ 453 ريال در مقايسه با پيش بيني عملکرد سال مالي 91 به ترتيب: درآمد فروش 9% افزايش، بهاي تمام شده فروش 9% افزايش، سود ناخالص 5% افزايش، سود عملياتي 10% افزايش، و سود خالص 6% افزايش را نشان مي دهد. در اين زمينه، نظر استفاده کنندگان محترم را مفروضات اساسي تهيه پيش بيني سال 92 (به پيوست) و جزئيات مبالغ اين پيش بيني (به ويژه فايل اکسل ضميمه که اطلاعات با اهميت و مفيدي را درخصوص جزئيات اقلام تشکيل دهنده مبالغ اصلي صورت سود و زيان پيش بيني شده عملکرد سال مالي 92 ارائه مي کند) جلب مي نمايد.

3) به پيوست توضيحات و دلايل شرکت درخصوص مفروضات مبناي تهيه پيش بيني عملکرد سال مالي 92 ارائه شده است. از جمله مهتمرين اين مفروضات مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف. پيش بيني خريد مقدار 110،000 تن چغندر با ميانگين عيار 17.5% و ضريب استحصال 14.5% به نرخ تمام شده هر کيلو 1.985 ريال، توليد و فروش مقدار 15.631 تن شکر استحصالي از اين محل به نرخ ميانگين هر کيلو 15.850 ريال مي باشد.
ب. پيش بيني خريد مقدار 60.000 تن شکر خام به نرخ ميانگين هر کيلو 13.000 ريال، و تصفيه و تبديل مقدار 57.600 تن و فروش مقدار 52.600 تن شکر استحصالي از اين محل به نرخ فروش ميانگين هر کيلو 15.850 ريال مي باشد، که مقدار 10.000 تن آن نيز به سال بعد منتقل مي گردد. همچنين، در فرآيند تبديل شکر سفيد از محل شکر خام خريداري شده، معادل 4 درصد ضايعات معمول کسر گرديده است.
ج. پيش بيني انجام عمليات کارمزدي تصفيه شکر خام به مقدار 20.000 تن و به نرخ هر کيلو 1.050 ريال مي باشد.
د. پيش بيني توليد و فروش مقدار 8.965 تن تفاله خشک به نرخ فروش ميانگين 5.287 ريال مي باشد.
و. هزينه هاي دستمزد مستقيم توليد، سربار توليد، و هزينه هاي عمومي و اداري سال مالي 92 به ترتيب با افزايش 20%، 21%، و 14% نسب به سال 91 پيش بيني شده است.

4) شرکت اعلام نموده است، هيئت مديره در نظر دارد به ازاي هر سهم مبلغ 440 ريال سود را جهت تقسيم به مجمع عمومي صاحبان ‌سهام سال مالي منتهي به 29/12/92 پيشنهاد نمايد.