icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان  
سرمایه ثبت شده:
400,000
نماد:
غنيلي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
421301
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1401/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان

1. 1-صورت هاي مالي شرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان (سهامي عام)- در مرحله قبل از بهره برداري شـامل صـورت وضـعيت مـالي بـه تـاريخ 29 اسـفند 1401 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مـالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مـالي يـاد شـده، وضـعيت مـالي شـرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان (سهامي عام)- در مرحله قبل از بهره برداري در تـاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تـاريخ مزبـور، از تمـام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارده اي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

2. 7-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشـتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليـت و حسـب ضـرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تـداوم فعاليـت اسـت، مگر اين که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانـه ديگـري بـه جـز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. 8-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عـاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهـارنظر وي مـي شـود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسـي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشـتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يـا درمجمـوع، بتواننـد بـر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکـارگيري قضـاوت حرفـه اي و حفـظ نگـرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مـالي ناشـي از تقلـب يـا اشـتباه مشـخص و ارزيـابي مـي شـود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحـي و اجـرا، و شـواهد حسابرسـي کـافي و مناسـب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمـدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشـي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شـده و معقـول بـودن برآوردهـاي حسـابداري و مـوارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسـابداري تـداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويداد ها يا شرايطي که مي توانـد ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنـين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعـات افشـا شـده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشـاره شـود يـا، اگـر اطلاعـات افشـا شـده کـافي نبـود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تـاريخ گزارش حسابرس است. با ا ين حال، رويدادها يا شرا يط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين که آيا معاملات و رويداد هاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي مـنعکس شـده انـد کـه ارائـه منصـفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسـي، شـامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسـي مشـخص شـده اسـت، بـه ارکـان راهبـري اطلاع رساني مي شود به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگـذار باشـد و، در مـوارد مقتضـي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن ها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شـمار مـي رونـد مشـخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اين که طبق قـوانين يـا مقـررات افشـاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مـذکور نبايد در گزارش حسابرس اطـلاع رسـاني شـود زيـرا بـه طـور معقـول انتظـار مي رود پيامـدهاي نـامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد مـوارد عـدم رعايـت الزامـات قـانوني مقـرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سهام گزارش کند .

4. 1- صورت هاي مالي شرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان (سهامي عام)- در مرحله قبل از بهره برداري شـامل صـورت وضـعيت مـالي بـه تـاريخ 29 اسـفند 1401 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مـالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مـالي يـاد شـده، وضـعيت مـالي شـرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان (سهامي عام)- در مرحله قبل از بهره برداري در تـاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تـاريخ مزبـور، از تمـام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارده اي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

5. 2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هـاي مؤسسـه طبـق ايـن استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صـورت هـاي مـالي توصـيف شـده اسـت. ايـن مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شـرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان (سهامي عام)- در مرحله قبل از بهره برداري است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده اسـت. ايـن مؤسسـه اعتقـاد دارد کـه شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
6. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسـائل در چـارچوب حسابرسـي صـورت هـاي مـالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجـه قـرار گرفتـه انـد. و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
8. 5-صورت هاي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 28 تير 1401 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 4-آخرين وضعيت دارايي در جريان تکميل همانگونه که در يادداشت توضيحي 13 منعکس است وضعيت دارايي در جريان تکميل مربوط به احداث خطوط مختلف توليد مواد غذايي (که با تاخير در بهره برداري نسبت به برآوردهاي اوليه همراه بوده است) در يادداشت مزبور بطور کامل ارائه گرديده است. بهره برداري از دارايي در جريان تکميل در تاريخ پيش بيني شده مستلزم تامين مالي به موقع طرح در دوره زماني مقرر مي باشد. مفاد ايـن بنـد، تـأثيري بـر اظهـارنظر ايـن مؤسسـه نداشته است.

9. 6-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

10. 9-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 9-1-مفاد ماده 30 اساسنامه در خصوص غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يکي از اعضاي هيئت مديره.
11. 10-همانگونه که در صورت سود و زيان مشهود است، فعاليت شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به زيان خالص به مبلغ 18.101 ميليون ريال و مجموع زيان انباشته به مبلغ 48.877 ميليون ريال (معادل 12 درصد سرمايه) بالغ گرديده است. همچنين بدهي هاي جاري نسبت به دارايي هاي جاري آن فزوني داشته و حساب هاي پرداختني به سهامداران جمعا به مبلغ 194.415 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 2-22) نسبت به سال مالي قبل راکد بوده و تعيين تکليف نگرديده است. ضمنا بدليل مشکل نقدينگي نسبت به امهال تسهيلات (سررسيد شده) تا تاريخ تاييد صورت هاي مالي، اقدام گرديده است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم اتخاذ تدابير مناسب در موضوع موارد درج شده جلب مي نمايد.
12. 11-به شرح يادداشت توضيحي 27 و با عنايت به تاييديه مديران اخذ شده از شرکت، در سال مالي مورد گزارش شرکت فاقد معاملات موضوع مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است.
13. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضـوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجـارت و ماده53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مـورد بررسـي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مـوارد بـا اهميتي کـه حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مـدارک ارائـه شـده از جانـب هيئـت مـديره باشد، جلب نشده است .
14. 13-مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نگرديده است: 1-13-بند 1 و بند 2 ماده 7 و مفاد ماده 12 مکرر دستوراالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاء گزارش تفسيري مديريت، صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش کنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 13-2- مفاد ماده 30 اساسنامه نمونه در خصوص غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يکي از اعضاي هيئت مديره.
15. 14-چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، درمورد بررسي رعايت مفاد دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده درفرابورس، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد ماده 10 در موضوع نظارت بر عملکرد سيستم کنترل هاي داخلي شرکت توسط کميته حسابرسي، ساير موارد مرتبط رعايت گرديده است.
16. 15-دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مزبور باشد برخورد نکرده است. همچنين در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
17. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبازره با پولشوئي، رعايت مفاد قانون مبارز با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، تدوين رويه هاي قابل اتکاي مرتبط با کشف عمليات و معاملات مشکوک و تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشوئي از مراجع ذيربط، عدم طراحي ساز و کارهاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع، طراحي نرم افزار و برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.

17تیر1402
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سامان پندار Seyed Mahdi Mirhosseini [Sign] 1402/04/20 15:50:25
شريک موسسه سامان پندار Naser Irannezhad [Sign]8001011402/04/20 15:54:03