icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صنعتي سپنتا  
سرمایه ثبت شده:
54,173
نماد:
فپنتا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271012
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1393/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنعتي سپنتا

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت صنعتي سپنتا ( سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به يادداشتهاي 5 و 7 صورتهاي مالي، سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختها در شرکت اصلي به ترتيب شامل مبالغ 872ر14 ميليون‌ ريال و 710ر1 ميليون‌ ريال اقلام راکد و سنواتي است و سرفصل داراييهاي ثابت مشهود گروه نيز شامل پروژه ساخت ونصب خط نورد مرند به مبلغ 264ر18 ميليون‌ ريال (يادداشت 3-10 صورتهاي مالي) از سال 1384 متوقف است. طبق بررسي هاي به عمل آمده قابليت بازيافت مبالغ فوق محرز نگرديده و انجام تعديلاتي درخصوص آنها ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم ، در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است .
5. بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده عملکرد سالهاي 1389 لغايت 1392 در شرکت پخش سراسري لوله و پروفيل سپنتا (سهامي خاص) به موجب برگهاي تشخيص به مبلغ 906ر24 ميليون ريال تعيين گرديده که بدليل اعتراض شرکت ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده، همچنين از بابت ماليات عملکرد سال قبل و سال مورد گزارش در شرکت نورد و لوله سپنتا مرند (سهامي خاص) ذخيره کافي در حسابها منظور نشده است. باتوجه به توضيحات فوق ايجاد ذخيره اضافي بابت سنوات مزبور ضروري بنظر مي‌رسد. ليکن تعيين آن منوط به اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد.

6. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت صنعتي سپنتا ( سهامي عام) در تاريخ29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت بشرح زير مي‌باشد: 1-7-مفاد ماده 240 در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت مقرر. 2-7- مفاد ماده 110 در خصوص معرفي يک شخص حقيقي به جاي يک شخص حقوقي عضو هيئت مديره. 3-7- مفاد ماده 142 در خصوص تکاليف تعيين شده براي هيئت مديره در جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 25/4/1393 در خصوص پيگيري طلب شرکت از آقاي ناصر صادقي ، تعيين تکليف پروژه نوردسرد شرکت سپنتا مرند و تطبيق اساسنامه شرکت با اساسنامه پيشنهادي بورس به نتيجه قطعي نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده است. مضافا به نظر اين سازمان ، معاملات مزبور عمدتا براساس روابط في‌مابين گروه انجام گرفته است.
9. گزارش هيئت‌‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت صنعتي سپنتا (سهامي عام)، که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با ‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-10-حداقل ميزان سرمايه ثبت شده شرکت (200 ميليارد ريال). 2-10-اصلاح اساسنامه شرکت مطابق نمونه پذيرفته شده توسط سازمان بورس. 3-10-تاخير در ارائه پيش بيني عملکرد سال 1393 حسابرسي نشده.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين سازمان به موارد بااهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

07تیر1394
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Reza Mozafari [Sign] 1394/04/14 11:07:55
مدير ارشد سازمان حسابرسي Ali Reza Asaadi [Sign] 1394/04/14 11:19:24
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Ahmad Fazeli [Sign] 1394/04/14 11:23:10