icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
صنعت روي زنگان  
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
زنگان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272002
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنعت روي زنگان

1. 1-صورت¬هاي سودوزيان، سودوزيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت صنعت روي زنگان (سهامي عام) براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به 31 شهريور 1398 و صورت¬ وضعيت مالي گروه و شرکت اصلي در تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه-گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3-سرفصل سرمايه گذاري¬هاي بلندمدت شرکت اصلي (يادداشت توضيحي 15) شامل 20,422 ميليون ريال بهاي تمام شده سرمايه گذاري در شرکت فرعي آلفا ماشين پويا و راهبران صنعت سرب و روي انگوران (ازجمله شرکتهاي فرعي گروه توسعه معادن روي ايران) و سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها (يادداشت توضيحي 18) شامل مبلغ 59,772 ميليون ريال مطالبات از دو شرکت مذکور مي¬باشد. باتوجه به ساختار نامناسب مالي شرکتهاي مذکور و فقدان اطلاعات لازم درخصوص ارزش بازيافتني سرمايه گذاري انجام شده، تعيين تعديلات ناشي از ايجاد کاهش ارزش مطالبات و سرمايه گذاري انجام شده براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
4. 4-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 27، ازبابت ماليات عملکرد شرکت اصلي در سالهاي 1394 و 1395 که ازطريق علي الراس به مبلغ 20,080 ميليون ريال تعيين شده مبلغ 5,238 ميليون ريال ذخيره ماليات در حسابها لحاظ شده است. همچنين ذخيره ماليات عملکرد سال 1397 برمبناي سود مشمول ماليات ابرازي در حسابها منظور گرديده است. دراين خصوص هرچند ايجاد ذخيره از اين بابت در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري به نظر مي¬رسد، معهذا تعيين ذخيره مورد لزوم پس از رسيدگي مراجع مالياتي نسبت به اعتراضات شرکت و خاتمه رسيدگي مأموران مالياتي مشخص خواهدشد.
5. 5-حسابهاي دريافتني موضوع يادداشت¬ توضيحي 1-18، مشتمل بر حدود 5,674 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي و داراي نشانه¬هاي کاهش ارزش (عمدتا شرکتهاي الوان روي زنجان و تعاوني روي ميعاد ثامن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب به مبالغ 2,556 و 765 و 2,353 ميليون ريال) مي¬باشد که وضعيت وصول و تسويه آن مشخص نشده است. با توجه به نتيجه بررسيهاي بعمل آمده و اقدامات حقوقي انجام شده در رابطه با اين مطالبات، اگرچه لحاظ داشتن کاهش ارزش مطالبات مشکوک¬الوصول از اين بابت در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته ولي در غياب برخي مستندات مورد لزوم، تعيين حداقل ذخيره موردنياز براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.
6. 6-به دليل عدم استقرار سيستم جامع حسابداري صنعتي در شرکت فرعي آلفاماشين پويا، تخصيص و تسهيم هزنيه ها مابين مراکز توليدي و غيرتوليدي از اتکا به مباني مشخص و منطقي برخوردار نبوده و هزينه¬هاي جذب نشده در توليد ناشي از عدم استفاده کامل از ظرفيت ماشين آلات و نيروي مؤثر کار به منظور انعکاس جداگانه جزو ارقام ساير هزينه ها، محاسبه نشده و به عنوان بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي درصورت سودوزيان منعکس گرديده است. بنابه مراتب فوق، تعيين تعديلات نانشي از موارد يادشده و محاسبه آثار آن بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، امکان پذير نبوده است.
7. 7-صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مياني منتهي به 10 تيرماه 1398 (30 June 2019) شرکت فرعي زرمتال معدنچليک به اين مؤسسه ارائه نگرديده و در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه از تراز استخراجي دفاتر آن شرکت براي دوره مالي 8 ماه و 20 روزه منتهي به 31 شهريورماه 1398 (22 September 2019) استفاده شده است. تعيين تعديلات احتمالي که درصورت رفع محدوديتهاي ناشي از دريافت صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مزبور براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 10 تيرماه 1398 آن شرکت، بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضرورت مي¬يافت، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي¬باشد.

8. 8- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) الي (6)، و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا درصورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بند (7) ضرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. 9-وضعيت سرمايه گذاري در صددرصد سهام و حق امتياز معدن شابين آسارجيک شرکت فرعي زرمتال معدنچليک ثبت شده در کشور ترکيه به بهاي تمام شده 57,276 ميليون ريال در يادداشتهاي توضيحي 1-14 و 1-15 مندرج است. دراين خصوص، ازآنجائيکه اقدامات انجام شده ازطريق تأمين منابع مالي توسط شرکت اصلي و شرکتهاي گروه منجر به بهره برداري از معدن شرکت مذکور نگرديده، بازيافت سرمايه گذاري انجام شده منوط به تأمين منابع مالي مورد لزوم جهت راه اندازي و بهره برداري از معدن براساس طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب هيأت مديره شرکت و برمنباي برنامه زمان بندي شده طبق طرح مذکور مي¬باشد.
10. 10-همانطور که در يادداشت توضيحي 3-6 مندرج است، زيان ناشي از درآمد ارائه خدمات درطي دوره مورد رسيدگي بالغ بر 29,453 ميليون ريال (معادل 75 درصد درآمد عملياتــي مربوطه) مي¬باشد.

11. 11-صورتهاي مالي شرکت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 و دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1397، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 14 ارديبهشت 1398 و 19 آبان 1397 به صورت اظهارنظر و نتيجه گيري "مشروط" صادر شده است.

12. 12-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت بشرح بندهاي (3) الي (6) اين گزارش مي¬باشد. همچنين در تاريخ ترازنامه، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند (7) به دست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي¬تواند نتيجه¬گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و نتيجه-گيري قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و نتيجه¬گيري قرار نگرفته است.

13. 13-در بررسي¬هاي بعمل آمده دررابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت باشد، ملاحظه نشده است.
14. 14-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
15. 15-مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي عدم تدوين و تصويب منشور هيأت مديره، استقرار فرآيندهاي ارزيابي اثربخش هيأت مديره و مديرعامل، کميته حسابرسي و ساير کميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و مديرعامل، تشکيل جلسات کميته انتصابات تحت نظر هيأت مديره، تشکيل دبيرخانه مستقل هيأت مديره و افشاي رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

18آبان1398
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Hooman Hoshi [Sign]8715731398/09/11 20:22:47
مدير موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351398/09/11 20:48:09