icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
داروسازي اکسير  
سرمایه ثبت شده:
150,000
نماد:
دلر
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432319
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1393/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام داروسازي اکسير

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت داروسازي اکسير (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -‌ دريافتني هاي تجاري و غير تجاري، پيش پرداختها و موجودي مواد و کالا شامل مبلغ 63 ميليارد ريال مانده هاي راکد و انتقالي از سنوات قبل (شامل مبلغ 18 ميليارد ريال طلب از سازمان بازرگاني استان تهران مربوط به جايزه صادراتي) مي باشد که تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده و اقدامات انجام شده جهت وصول يا مصرف آنها به نتيجه نرسيده است. ضمنا پاسخ تاييديه هاي درخواستي اين سازمان در خصوص مبلغ 14 ميليارد ريال از دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها و همچنين پاسخ تاييديه سهام درخواستي از شرکت داروپخش باکو دريافت نشده است. با توجه به موارد مذکور تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت تسويه مانده هاي راکد و انتقالي از سنوات قبل و دريافت پاسخ تاييديه هاي واصل نشده بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.

5. 5 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت داروسازي اکسير (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند‌ماه 1393 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6 -با توجه به يادداشت توضيحي 1-2-1-4 صورتهاي مالي، مانده طلب از شرکت تاکدا (نايکومد) بابت جبران خسارت ويالهاي پانتازول فروش رفته در سال مالي قبل مي باشد که به دليل انقضاي تاريخ مصرف، برگشت و امحاء شده است. در سال مالي مورد گزارش مبلغ 184 ميليارد ريال از اين بابت به بدهکار حساب شرکت مذکور منظور گرديده ليکن طبق صورتجلسه مورخ 26/08/1393 که به امضاي نمايندگان شرکت تاکدا و شرکت مورد گزارش رسيده، شرکت ياد شده جبران مبلغ 173 ميليارد ريال (شامل 22 ميليارد ريال هزينه مالي) از خسارتها را تقبل نموده و تا پايان سال مالي مورد گزارش نيز مبلغ 91 ميليارد ريال از اين بابت شربت سانستول و قرص پانتازول تحويل نموده است. با توجه به مراتب فوق بازيافت مازاد مبلغ منظور شده به حساب شرکت مذکور منوط به پذيرش شرکت تاکدا مي باشد.اظهارنظر اين سازمان دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 7 -نظر مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به مطالب مندرج در بند 4 اين گزارش جلب مي‌نمايد.
8. 8 -شواهد کافي در خصوص رعايت مفاد ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر" اطمينان از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده در شرکت براساس نظر شورايعالي انفورماتيک" در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.
9. 9 -موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9-مفاد ماده 36 اساسنامه در خصوص رعايت فواصل تشکيل جلسات هيئت‌مديره. 2-9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام، ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود. 3-9-مفاد ماده 32 اساسنامه مبني بر سلب عضويت نماينده يکي از اعضاي هيئت مديره که بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب طي يکسال بدون عذر موجه غيبت داشته است. 4-9-اقدامات هيئت‌مديره در ارتباط با تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 10 خردادماه 1393 درخصوص موارد مندرج در بندهاي 11 و 15 اين گزارش و همچنين ارتقاء و تقويت سيستم‏هاي کنترل داخلي از طريق بازنگري و ارتقاء آئين‏نامه‏هاي جاري و توجه ويژه به مديريت وجوه نقد و کنترل نسبت هزينه‏هاي مالي به فروش، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
10. 10 - در مواردي مفاد ماده 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص پرداخت آن در مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
11. 11 -با توجه به يادداشت توضيحي3-1-1-4 صورتهاي مالي مانده مطالبات شرکت از شرکتهاي توزيع داروپخش، پخش هجرت و پخش دارويي اکسير (توزيع کنندگان اصلي محصولات شرکت) به ترتيب به مبالغ 688 ميليارد ريال، 318 ميليارد ريال و 542 ميليارد ريال است. به موجب قراردادهاي فيمابين، وجوه ناشي از فروش محصولات بايد ظرف مدت 60 و 75 روز تاديه گردد، ليکن متوسط دوره وصول مطالبات از شرکتهاي مذکور به ترتيب 247 روز، 339 روز و 295 روز مي باشد. با توجه به اينکه متوسط دوره تسويه حسابهاي پرداختني شرکت 78 روز بوده، شرکت به منظور جبران کمبود نقدينگي خود مجبور به استفاده از تسهيلات مالي و تحمل هزينه هاي مالي به مبلغ 652 ميليارد ريال (73 درصد بيشتر از سال مالي قبل) شده است. ضمن اينکه در مواردي نيز تسهيلات مالي استمهال گرديده و يا از طريق دريافت تسهيلات مالي جديد تسويه شده است. لذا ضروري است تمهيدات لازم نسبت به وصول سريع مطالبات و نيز بازپرداخت به موقع تسهيلات مالي اتخاذ گردد. علاوه بر موارد فوق، پرداختني‌هاي غيرتجاري (يادداشت توضيحي 4-11 ) شامل مبلغ 5/15 ميليارد ريال ذخيره نيم درصد بازآموزي مربوط به سنوات قبل مي‏باشد که نسبت به تسويه يا تأديه آن اقدامي نشده است.
12. 12-در سال مالي مورد گزارش نسبت‌هاي سودآوري شرکت از جمله نسبت سود خالص به درآمدهاي عملياتي کاهش يافته است. لذا ضروري است تمهيداتي درخصوص افزايش بازدهي فعاليت‌هاي شرکت به عمل آيد. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 20 صورت‌هاي مالي هزينه مربوط به حق‌العمل‌کاري و کميسيون فروش معادل 3/1 برابر هزينه سال مالي قبل شده است، که با در نظر گرفتن کاهش مبلغ فروش نسبت به سال قبل به ميزان 21 درصد، دلايل توجيهي کافي در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.
13. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه‌ قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين سازمان معاملات فوق براساس روابط خاص تجاري فيمابين شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
14. 14-گزارش هيئت‌مديره،‌ موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،‌ درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،‌ مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده،‌ نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد،‌‌ جلب نگرديده است.
15. 15-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-15-افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان‌دوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه (بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 2-15-افشاي برنامه هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد( بند 6 ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات). 3-15-افشاي پيش‎بيني عملکرد سالانه شرکت براساس عملکرد 3، 6 و 9 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و به تبع آن ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش‎بيني براساس عملکرد 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن (بند 7 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 4-15-ارايه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاء صورتجلسه مذکور ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات). 5-15-افشاي جدول زمان‎بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت‎مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 6-15-افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‎مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل، انعقاد قرارداد هاي مهم، توليد محصولات جديد، عدم توانايي در اجراي تعهدات و قراردادها و تغيير با اهميت در پيش‎بيني عملکرد شرکت يا برنامه‎هاي آتي مديريت به همراه دلايل مربوط (ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 7-15-پرداخت سود سهام از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران). 8-15-حد نصاب ميزان سرمايه ثبت شده (ماده 11 دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار). 9-15-مطلع نمودن فوري و کتبي بازرس از انجام معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و افشاي اطلاعات پيرامون موضوع معامله، مبلغ معامله و ... حداکثر ظرف 48 ساعت پس از انعقاد معامله و همچنين نظر کميته حسابرسي درخصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن پيش از انعقاد قرارداد. (مفاد مواد10 و 11دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته) 10-15-الزامات کنترل‎هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي درخصوص تهيه روشهاي مدون جهت آموزش مستمر، ارزيابي، پاداش‎‎دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات دراين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجرا در شرکت، بطور کامل اجرائي نشده است.

29اردیبهشت1394
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Faraj Lotfollahi [Sign]8110661394/02/31 12:03:43
مدير ارشد سازمان حسابرسي Masood Yasseri [Sign]8009101394/02/31 12:20:13
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Farshad Eskandar Bayati [Sign] 1394/02/31 12:39:25