icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شهد ايران  
سرمایه ثبت شده:
125,000
نماد:
غشهد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
421302
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1390/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۱,۵۷۶ ۴,۷۳۶ ۱۴۴ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۱۴,۵۷۲ ۱۸,۰۰۶ (۱۹)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۷۴۰ ۲,۳۸۱ (۶۹) سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۳۵,۸۳۱ ۹,۴۵۷ ۲۷۹
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۱,۶۰۸ ۸۲۰ ۹۶ بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۲,۴۹۲ ۲,۶۰۵ (۴)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۴۳,۴۷۹ ۴۲,۵۳۳ ۲ پیش دریافتها ۱,۱۰۲ ۹۳۷ ۱۸
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۸,۷۴۰ ۴,۷۳۷ ۸۵ ذخیره مالیات بر درآمد ۰ ۰ --
موجودی مواد و کالا ۶۶,۷۸۳ ۷۷,۸۲۱ (۱۴) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۷۵,۸۶۶ ۶۶,۱۴۵ ۱۵
پیش پرداختها ۲,۳۶۳ ۵,۴۲۹ (۵۶) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۱,۱۱۹ ۱,۱۴۵ (۲)
جمع داراییهای جاری ۱۳۵,۲۸۹ ۱۳۸,۴۵۷ (۲) جمع بدهیهای جاری ۱۳۰,۹۸۲ ۹۸,۲۹۵ ۳۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱۴,۶۲۸ ۱۴,۳۸۳ ۲ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۱۴ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۹۶,۰۵۷ ۶۰,۸۰۰ ۵۸ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت ۹,۶۲۶ ۱۱,۴۲۲ (۱۶)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۰ ۰ -- جمع بدهیهای غیر جاری ۹,۶۲۶ ۱۱,۴۳۶ (۱۶)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱۴۰,۶۰۸ ۱۰۹,۷۳۱ ۲۸
سایر داراییها ۳,۷۰۸ ۳,۹۱۲ (۵) حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۲۸,۴۲۶) (۲۹,۶۷۹) (۴)
جمع داراییهای غیر جاری ۱۱۴,۳۹۳ ۷۹,۰۹۵ ۴۵ جمع حقوق صاحبان سهام ۱۰۹,۰۷۴ ۱۰۷,۸۲۱ ۱
جمع داراییها ۲۴۹,۶۸۲ ۲۱۷,۵۵۲ ۱۵ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲۴۹,۶۸۲ ۲۱۷,۵۵۲ ۱۵
سایر اطلاعات:
1) شرکت پيش‌بيني سود (زيان) هر سهم سال ‌مالي 89 را در تاريخ 23/12/88 و 29/04/89 و 12/08/89 و 05/10/89 (حسابرسي شده) مبلغ (124) ريال زيان و در تاريخ 30/10/89 مبلغ (148) ريال زيان عنوان نموده بود که با مبلغ (146) ريال محقق گرديده است.

2) شرکت پيش‌بيني سود (زيان) هر سهم شرکت اصلي در سال ‌مالي 90 را در تاريخ هاي 24/11/89 ، 21/12/89 ، 28/04/90 و 28/07/90 و 24/09/90 مبلغ 2 ريال و در تاريخ 30/11/90 و 17/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 25 ريال عنوان نموده است که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 10 ريال محقق گرديد.

3) شرکت پيش‌بيني تلفيقي سود (زيان) هر سهم سال ‌مالي 90 را در تاريخ هاي 17/12/90 (حسابرسي شده) و 20/12/90 مبلغ 25 ريال اعلام نموده است که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ (2) ريال محقق گرديد.

4) مزيد اطلاع، خالص درآمد (هزينه) هاي متفرقه در صورت سود و زيان سال مالي 90 معادل مبلغ 844ر25 ميليون ريال ( 206 ريال به ازاي هر سهم) مي باشد که عمدتاً ناشي از فروش دارايي هاي ثابت ( زمين واحد دو، تعدادي از منازل ويلايي گلبهار و آپارتمان واقع در تهران و ماشين آلات و تأسيسات ) مي باشد.