icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان  
سرمایه ثبت شده:
200,100
نماد:
کرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701015
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/03/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ( سهامي عام ) در تاريخ 31 خردادماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است ، اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد .براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد .

4. بموجب مدارک و مستندات موجود و تاييديه هاي شرکت فريکو مانده دفاتر شرکت با حسابهاي شرکت مذکور بشرح يادداشت شماره 6-1-5 و 1-27 معادل 21.879 ميليون ريال از بابت فرع و جرائم محاسبه شده مغايرت دارد لذا بدليل فقدان اطلاعات کافي و عدم دريافت پاسخ تاييديه مستقيم درخواستي ، تعيين آثار ناشي از بررسي مانده هاي اين حساب و رفع مغايرات موجود بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مقدور نمي باشد .
5. همانطور که در يادداشت هاي توضيحي شماره1-6-9 و 2-6-9 منعکس است صورتهاي مالي شرکت ارژنگ سازان ديلمان شرکت فرعي شرکت برج هزار کرمان عليرغم وجود کنترل در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نگرديده ، همچنين با فرض عدم وجود کنترل قابل توجه در شرکت ارگ آذين ( بدليل دارا بودن 51% از سهام اين شرکت توسط شرکت قوا محرکه کرمان خودرو ) و همچنين عدم وجود فعاليت شرکتهاي متوقف و منحله ، صورتهاي مالي اين شرکتها در صورتهاي مالي تلفيقي بر حسب مورد بر اساس ارزش ويژه يا قيمت تمام شده با احتساب ذخيره کاهش لازم منظور شده است لذا بدليل فقدان اطلاعات کافي تعيين آثار ناشي از تعيين تکليف اين اقلام از نظر شمول به استانداردهاي حسابداري تلفيق يا شرکتهاي وابسته براي اين موسسه مشخص نشده است .

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحوه مطلوب نشان مي دهد.

7. همانطور که در يادداشت هاي توضيحي شماره 3-2-10 ، 5-1-10 و 1-1-6 منعکس است ، دارايي ثابت شرکت ماهتاب گستر کارمانيا و صنايع روي کرمان و ساختمان طلائي پروژه امام جمعه فاقد پوشش بيمه اي کافي مي باشد .
8. همانطور که در يادداشتهاي توضيحي شماره 6 ، 13 و 13-2 مشخص است اقدامات لازم جهت فروش يا ساخت واحدهاي ساختماني تکميل شده و زمين هاي فروش نرفته و زمين نگهداري شده براي ساخت املاک به نتيجه نرسيده است و عليرغم اينکه شرکت ماهتاب گستر کارمانيا در تاريخ 05/03/1389 تاسيس گرديده تا کنون پروژه هاي شرکت ياد شده به مرحله بهره برداري نرسيده است . مضافا به اينکه عمليات شرکت صنايع روي کرمان طي سنوات اخير به زيان هاي قابل ملاحظه اي منجر شده و اين شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت نيز مي باشد . با عنايت موارد مذکور تداوم فعاليت شرکتهاي مذکور منوط به برنامه ريزي مديريت جهت برون رفت از وضعيت موجود مي باشد .
9. وضعيت مالياتي شرکت در يادداشت توضيحي شماره 15 و 1-15 منعکس است . با توجه به مندرجات اين يادداشت و عليرغم احتساب ذخاير مالياتي کافي براي سنوات قبل قطعيت بدهي مالياتي و تکافوي ذخائر منعکس در صورتهاي مالي از بابت سالهاي 1388 و 1392 شرکت اصلي و سال 1393 شرکتهاي صنايع روي کرمان و ماهتاب گستر کارمانيا و 1392 شرکت صنايع روي کرمان و ماليات سال 1394 شرکتهاي فرعي و سالهاي 1394 و 1395 شرکت اصلي منوط به بررسي و اظهار نظر مقامات مالياتي است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 بالا مشروط نشده است .

10. همانطور که در يادداشت توضيحي شماره 2-31 مشخص است مبلغ 955،241 ميليون ريال تعهدات شرکت آلمينيوم هزار از بابت ظهرنويسي سفته هاي تضميني تسهيلات از بانک ها توسط شرکت مذکور مي باشد که طبق مفاد قرارداد فروش از تاريخ واگذاري سهام تعهدات شرکت به خريدار منتقل مي گردد که عليرغم فروش سهام مذکور لاشه سفته هاي مربوط عودت نگرديده است . همچنين مدارک لازم در خصوص تضمين تسهيلات مالي دريافتي شرکت ارگ آذين از بانک رفاه کارگران نگهداري نگرديده ضمن اينکه مانده افشاء شده در صورت هاي مالي با مبلغ مندرج در قرارداد به ميزان 117،993 ميليون ريال مغايرت دارد مضافا به اينکه تضمين بدهي اعتبارات اسنادي و تسهيلات مضاربه بانک اقتصاد نوين مربوط به شرکت ارگ آذين نيز در دفاتر شرکت ثبت نگرديده است .
11. مانده مطالبات شرکت اصلي از شرکت هاي فرعي و وابسته برج هزار کرمان به مبلغ 85.552 ميليون ريال ، صنايع روي کرمان به مبلغ 18.056 ميليون ريال ، ارگ آذين به مبلغ 17.615 ميليون ريال بشرح يادداشتهاي 5 ، 5-1-5 ، 1-7-1-5 ، 2-7-1-5 و 12 صورتهاي مالي راکد سنواتي بوده و تسويه آنها عمدتا منوط به اتمام و فروش پروژه هاي آنها مي باشد . همچنين وصول مبلغ 1،908 ميليون ريال از مطالبات شرکت برج هزار کرمان از اشخاص و شرکت ها موکول به نقل و انتقال رسمي سند به نام خريداران مي باشد . مضافا به اينکه عليرغم اتمام مهلت قرارداد شرکت صنايع روي کرمان با دانشگاه تحصيلات تکميلي مانده ساير دارايي ها و حسابهاي دريافتني بشرح يادداشت شماره 2-12 تعيين تکليف نشده است .
12. شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان زمين رامسر را در سنوات قبل به شرکت برج هزار کرمان به بهاي دفتري منتقل نمود در اين رابطه تا کنون انتقال رسمي اسناد مالکيت صورت نپذيرفته همچنين اسناد مالکيت پروژه امام جمعه ، انتقالي از شرکت برج هزار کرمان و زمين مزرعه کاشان به صورت رسمي به نام شرکت نگرديده است .
13. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394 شرکت اصلي و همچنين صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393 شرکت هاي فرعي توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و حسابرس براي سنوات مذکور اظهارنظر مشروط نموده است .
14. عليرغم تسويه تسهيلات مربوط به برج هزار کرمان درسنوات قبل که از بابت آن پروژه ابن سينا در رهن بانک مسکن بوده و عليرغم فروش برخي از واحدهاي پروژه مذکور ليکن پروژه ابن سينا همچنان در رهن بانک مسکن باقي مانده است .

15. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ مجمع عمومي رعايت نگرديده است .
16. تکاليف مجمع مورخ 23/07/1394 در خصوص تفکيک زمين و ساختمان طلائي ، تعيين وضعيت ماليات عملکرد سال هاي 1388 و 1392 و ماليات نقل و انتقال املاک ، پرداخت سود سهام در موعد مقرر و رعايت مفاد چک ليست هاي بورس و تعيين تکليف وضعيت نقل و انتقال باغ پسته کاشان انجام نشده است .
17. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ،نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارئه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است .
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 33 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز ازهيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري ، رعايت شده و معاملات مذکور براساس روابط خاص فيما بين انجام شده است.
19. مفاد بند 5 دستورالعمل انضباطي در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت قانوني و بند 8 ماده 7 دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتها ثبت شده سازمان بورس در خصوص افشاي پيش بيني عملکرد حسابرسي شده در صورت تغيير با اهميت حداکثر ظرف بيست روز رعايت نگرديده ، مضافا باينکه باستثناي تهيه بودجه هاي جامع و تعيين سياست هاي کلي و تصويب نمودار چارت سازماني و دارا بودن آيين نامه انضباطي بقيه موارد چک ليست کنترل هاي داخلي در موارد با اهميت رعايت شده است .
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نشده است.

31شهریور1395
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اصول پايه فراگير "Ebrahim Mousavi [Sign] "8007771395/07/01 16:09:56
مدير موسسه اصول پايه فراگير "Hassan Saleh Abadi [Sign] "8004701395/07/01 16:18:03