icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
داده گستر عصر نوين  
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
هاي وب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
731003
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی  12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 462343 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام داده گستر عصر نوين

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت داده گستر عصر نوين ( سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي،اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- اهم موارد عدم رعايت استاندارد هاي ناظر بر گزارشگري مالي به شرح زير ميباشد: 1-4- انعکاس اصلاح اشتباهات غير اساسي در سرفصل تعديلات سنواتي (موضوع يادداشت توضيحي 28) به عوض انعکاس در سرفصل هاي مربوطه در سال مالي مورد گزارش. 2-4- افشاي مباني استفاده شده در مورد شناسايي درآمدها و هزينه هاي مرتبط با قراردادهاي uso شرکت اصلي و الحاقات آن و دلايل عدم پذيرش روش بکاررفته مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
5. 5- همانگونه که در يادداشت توضيحي 14 منعکس است، به موجب برگ تشخيص صادره توسط مقامات مالياتي، ماليات عملکرد سال مالي 1395 شرکت اصلي به مبلغ 62/3 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي محاسبه و مطالبه شده است. شرکت ضمن عدم احتساب ذخيره مالياتي از بابت مبلغ فوق در حسابها نسبت به ماليات مذکور اعتراض نموده است . در خصوص ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش، شرکت بر اساس سود ابرازي و پس از کسر معافيت هاي مالياتي، مبلغ 309/5 ميليارد ريال به عنوان ذخيره ماليات در حسابها منظور نموده است. توضيح اينکه در محاسبه ماليات مذکور بابت موارد فوق هزينه هاي غيرقابل قبول مالياتي ، ملحوظ نظر قرار نگرفته است . با توجه به مراتب فوق هرچند احتساب کسري ذخيره مالياتي از موارد فوق در حسابهاي شرکت محرز مي باشد، اما تعيين ميزان قطعي بدهي مالياتي شرکت منوط به مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت به ماليات تشخيصي سال 1395 و همچنين صدور برگ قطعي مالياتي درخصوص ماليات سال مالي 1396 ميباشد.
6. 6- پاسخ تاييديه هاي درخواستي در مورد بخشي از سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري جمعا به مبلغ 49/9ميليارد ريال( يادداشت توضيحي 5) و بخشي از سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري جمعا به مبلغ394.2 ميليارد ريال(يادداشت توضيحي13) مربوط به شرکت اصلي تا تاريخ اين گزارش به شرح جدول زير به اين موسسه واصل نشده است. همچنين تاييديه دريافتي از سازمان تنظيم و مقررات راديويي با مانده بستانکاري 111 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 8-1-13 ) حاکي از وجود مغايرت مساعدي به مبلغ 54/1 ميليارد ريال مي باشد. مضافا پاسخ تاييديه هاي درخواستي از 11 فقره از حسابهاي جاري و پشتيبان شرکت نزد 9 شعبه بانک واصل نشده است. (ارقام به ميليارد ريال) نام شرکت حسابهاي دريافتني حسابهاي پرداختني خالص بدهکار (بستانکار) شرکت ارتباطات زير ساخت 13.9375.9(362) شرکت دورتک سگال-5.4(5.4) شرکت توسعه ارتباطات رايان تدبير-2.2(2.2) ميلاد موج پايتخت17.5-17.5 مهندسي کرمان ارتباط18.52.715.8 خدمات تکنولوژي هوآوي ايرانيان-8(8) 49.9394.2344.3 با توجه به مراتب فوق ، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از تائيديه هاي بلا جواب و رفع مغايرت هاي فوق که بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه در حال حاضر ميسر نمي باشد.

7. 7-به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6، ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت گروه در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. 8- همانگونه که در يادداشت توضيحي 9-11 منعکس است ، سرفصل داراييهاي ثابت مشهود شرکت اصلي شامل مبلغ 326/4 ميليارد ريال مانده پروژه هاي در دست تکميل و استقرار شبکه، بر مبناي پروانهfwa ميباشد. در اين ارتباط برنامه زمان بندي شرکت مورد گزارش در خصوص تاريخ تکميل و بهره برداري از داراييهاي مزبور و همچنين مدارک محاسبه تعهدات سرمايه اي ( موضوع يادداشت توضيحي 1-31) به اين موسسه ارائه نشده است.
9. 9- همانگونه که در يادداشت توضيحي 8-11 منعکس است، مانده ارزش دفتري مستهلک نشده لايسنس تجهيزات وارداتي شرکت اصلي به مبلغ 566/2 ميليارد ريال مي باشد که در سرفصل پيش پرداخت هاي سرمايه اي انعکاس يافته است. از اين بابت طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري و همچنين طبق بند E الحاقيه قرارداد في مابين با شرکت هنگ کنگي، شروع دوره 5 ساله ارائه خدمات از زمان درخواست رسمي شرکت داده گستر عصر نوين آغاز ميگردد. در اين ارتباط با توجه به اسناد و مدارک موجود و دريافت پاسخ تاييديه خاص از شرکت فوق الذکر، تاکنون ارايه خدمات مورد نظر از شرکت طرف قرارداد درخواست نشده است.
10. 10- همانگونه که در يادداشت توضيحي 10 منعکس است ، شرکت اصلي طي سال مالي مورد گزارش اقدام به تحصيل 99/8 درصد سهام شرکت جامع آواي ارتباطات نوين خاور ميانه (سهامي خاص) به بهاي اسمي به مبلغ 9/98 ميليون ريال صرفا با گزارش کارشناس رسمي حسابداري نموده است . در حاليکه ارزيابي مذکور بايد توسط کارشناسان رسمي مرتبط و ذيصلاح انجام شود. لذا با توجه به نحوه عمل فوق و همچنين با وجود زيان انباشته به مبلغ 35/3 ميليارد ريال در تاريخ تحصيل، از اين بابت سرقفلي ايجاد و به ميزان مبلغ اخيرالذکر در صورتهاي مالي تلفيقي منعکس گرديده است.
11. 11- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-13 شرکت اصلي منعکس است، طي سال مالي مورد گزارش و بر خلاف قوانين و مقررات موضوعه، بخشي از پرداخت هاي شرکت از طريق حساب جاري سهامداران صورت پذيرفته است . لذا نظر مجمع صاحبان سهام را به لزوم رعايت قوانين و مقررات موضوعه ، جلب مينمايد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 11 اين گزارش ،تعديل نشده است.

12. 12- طبق رويه شناسايي درآمد شرکت اصلي (موضوع يادداشت توضيحي 9-2) طي سال هاي مالي 1394 الي 1396 و با توجه به ايفاي تعهدات شرکت، دريافت تاييديه کارفرما و بررسي مجدد اطلاعات تکميلي، شناسايي درآمد مربوط به قراردادهاي uso (خدمات عمومي اجباري روستايي) و الحاقات آن، در انطباق با بند 21 استاندارد حسابداري شماره 3، صورت پذيرفته است. در حاليکه با توجه به پذيرش شرکت در تاريخ 28 مردادماه 1396 در بورس اوراق بهادار، آن سازمان شناسايي درآمد و هزينه هاي مرتبط با قراردادهاي مذکور را در انطباق با بند 25 استاندارد حسابداري شماره 3 اعلام نموده است که در صورت اجراي آن، شرکت متحمل زيان قابل توجهي خواهد شد. بنابراين "در تنظيم حساب عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شرکت بايد همان شکل و روشهاي ارزيابي سال مالي قبل از آن که به کار رفته است، رعايت شود. با وجود اين در صورتي که تغييري در شکل و روش هاي ارزيابي سال قبل از ان مورد نظر باشد بايد اسناد مذکور به هردو شکل و هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي صاحبان سهام با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هيات مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد."(موضوع بند 15 اين گزارش)

13. 13-مسئوليت «ساير اطلاعات» شرکت اصلي با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريفهايي به شرح زير است: 1-13-همانطور که در بند 8 تاکيد بر مطلب خاص در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم ، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص زمان تکميل و بهره برداري از شبکه FWA و همچنين مخارجي که از اين بابت شرکت مورد گزارش متحمل ميشود، نه در صورتهاي مالي و نه در گزارش تفسيري بدست آورد. 2-13- عدم افشاء مناسب بند 8 صفحه 14 گزارش تفسيري در خصوص زمان آغاز فرايند درآمد ارائه خدمت رومينگ به اپراتورهاي تلفن همراه.

14. 14- موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد: 1-14- مفاد ماده 122 در خصوص تشکيل جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يکبار ، به طور کامل. 2-14- مفاد ماده 128 در مورد ارسال حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکتها. 3-14- مفاد ماده 132 در خصوص منع اخذ وام توسط اعضاي هيئت مديره شرکت .
15. 15- با توجه به مورد مندرج در بند 12 اين گزارش، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 233 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
16. 16-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. مضافا معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکت با سهامدار اصلي و يا ساير اشخاص وابسته صورت پذيرفته است. لذا تصويب آن در صلاحيت مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
17. 17-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
18. 18- دستور العمل افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (براساس چک ليست رعايت ضوابط آن سازمان) توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفت. در اين رابطه موارد زير رعايت نگرديده است: 1-18-ارائه گزارش فعاليت هيئت مديره، موضوع بند 17 اين گزارش در مهلت قانوني به حسابرس و بازرس قانوني. 2-18-افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده ، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع مربوطه. 3-18-افشاي صورتهاي مالي تلفيقي سالانه حسابرسي نشده، حداکثر ظرف 90 روز پس از پايان سال.
19. 19- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 6-22 و 1-23 منعکس است طي سال مالي مورد گزارش جمعا مبلغ 96/4 ميليارد ريال به عنوان کارانه بهره وري به اعضاي هيئت مديره موظف و کارکنان شرکت براساس آيين نامه داخلي شرکت پرداخت شده که در اين رابطه نظر مجمع را به مفاد ماده 47 قانون کار جلب مينمايد.
20. 20- با توجه يادداشت توضيحي 10-11 ، داراييهاي ثابت شرکت (به استثناي ساختمان، اثاثيه و منصوبات و وسايط نقليه) از پوشش بيمه اي کافي در برابر حوادث و خطرات احتمالي برخوردار نبوده است.
21. 21- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

06مرداد1397
موسسه حسابرسي انديشمند تدبير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه انديشمند تدبير Amirhosein Seyed Salehi [Sign]8004061397/05/10 21:44:53
مدير موسسه انديشمند تدبير Fatholah Fatemieh [Sign]8312041397/05/10 21:48:14