مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بيمه دانا - نماد: دانا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/03/18  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/04/16 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 105,475 میلیون ریال به‌مبلغ 1,020,373 میلیون ریال ( از محل اندوخته مبلغ 914898 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1392/06/12 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد