مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بانک سينا - نماد: وسينا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/04/27  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال ( از محل اندوخته مبلغ 2000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1391/07/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد