نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۱۴:۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۱۴:۲۶
خپارس پارس خودرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۰۳:۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸:۰۳:۳۱
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۵۲:۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۵۲:۴۲
دکوثر داروسازي کوثر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت هلپاک) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۴۳:۳۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۴۳:۳۶
کشرق صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۴۰:۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۴۰:۰۸
مفاخر توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پديد آوران سخت افزار خوارزمي) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۷:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۷:۲۴
قاسم قاسم ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۵:۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۵:۵۴
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۳۴:۴۱
کگاز شيشه و گاز پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۹:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۹:۱۶
سپهر آگاه ثابت صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدار سپهر(سپهر آگاه) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۳:۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۳:۵۶
صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۰:۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۰:۴۲
پارند ثابت صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۰:۰۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۲۰:۰۱
تاصيکو سرمايه گذاري صدر تامين نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۹:۳۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۹:۳۹
ثباغ شهرسازي و خانه سازي باغميشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۸:۴۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۸:۴۶
بنو بيمه تجارت نو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۵:۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۵:۳۳
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۳:۵۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۳:۵۳
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۲:۴۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۲:۴۹
زمگسا کشاورزي و دامپروري مگسال اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۱:۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۱۱:۳۱
شفارس صنايع شيميايي فارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۰
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۴
صفحه 1 از 6438 :یافته ها 128746

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813