نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
اوان مبين وان کيش لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۷:۱۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۷:۱۷:۵۳
اوان مبين وان کيش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۷:۱۶:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۷:۱۶:۳۶
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۶:۱۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۶:۱۶:۰۸
اوان مبين وان کيش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۵:۵۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۵:۵۴:۳۳
اوان مبين وان کيش آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۶:۳۵
اوان مبين وان کيش آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۶:۰۷
اوان مبين وان کيش گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۴:۴۵
اوان مبين وان کيش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۰:۴۳:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۰:۴۳:۳۸
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۶:۳۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۶:۳۹:۲۹
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۴۲:۳۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۴۲:۳۴
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۱۵:۲۹
اوان مبين وان کيش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۹:۴۹:۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۹:۴۹:۰۴
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۹:۴۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۹:۴۸:۲۶
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۹:۴۶:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۹:۴۶:۳۳
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۸:۴۲
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (نتيجه نهايي دعوي له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۹:۲۰:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۹:۲۰:۵۴
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۷:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۷:۵۲
اوان مبين وان کيش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۹:۴۴:۵۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۹:۴۴:۵۴
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۴۹:۳۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۴۹:۳۸
اوان مبين وان کيش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۳:۴۱:۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۳:۴۱:۰۹
صفحه 1 از 5 :یافته ها 82

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720