نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۳۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۵:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۵:۱۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۸:۴۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۸:۴۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۴۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۲:۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۲:۲۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۲۰:۳۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۲۰:۳۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۰:۲۰:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۰:۲۰:۴۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۴۵:۱۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۴۵:۱۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۲۳:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۲۳:۱۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۴:۵۸:۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۴:۵۸:۲۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۲۱:۲۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۲۱:۲۹:۵۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۲۱:۰۸:۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۲۱:۰۸:۵۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۶:۴۳:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۶:۴۳:۱۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۰:۳۶:۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۰:۳۶:۰۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۰۹:۰۵:۳۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۰۹:۰۵:۳۵
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۱۶:۳۱:۴۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۱۶:۳۱:۴۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۱۰:۳۲:۴۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۱۰:۳۲:۴۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۰:۱۳:۳۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۰:۱۳:۳۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۴:۴۳:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۴:۴۳:۴۵
دشيمي شيمي دارويي داروپخش دريافت شناسه پرداخت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۲:۳۷:۱۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۸:۰۸:۰۴
صفحه 1 از 11 :یافته ها 217

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813