نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۵:۵۵:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۵:۵۵:۳۵
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۱۷:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۱۷:۴۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۶:۴۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۶:۴۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۴۴:۳۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۴۴:۳۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۵:۱۳:۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۵:۱۳:۰۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعيه توزيع اوراق سهام جديد سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۴:۵۶:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۰۸:۵۷:۴۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۰۴:۴۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۰۴:۴۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۲:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۲:۰۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۶:۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۶:۲۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۰۹:۱۵:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۰۹:۱۵:۰۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۳۰:۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۳۰:۱۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۸:۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۸:۲۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۹:۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۹:۰۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۳:۵۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۹:۰۰
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۳۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۵:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۵:۱۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۸:۴۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۸:۴۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۴۱
صفحه 1 از 12 :یافته ها 233

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813