نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۰۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۰۲:۱۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳:۰۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳:۰۸:۴۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۰۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۰۷:۰۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۷:۳۲:۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۷:۳۲:۰۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۲۰:۵۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۲۰:۵۹:۲۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۲۰:۳۴:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۲۰:۳۴:۴۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۹:۳۲:۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۹:۳۲:۱۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۷:۱۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۷:۱۴:۴۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۱۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۱۲:۳۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۰۹:۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۰۹:۰۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۵:۳۸:۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۵:۳۸:۱۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۲:۳۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۲:۳۵
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۲:۳۹:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۲:۳۹:۵۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۵:۵۹:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۵:۵۹:۲۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۵:۵۵:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۵:۵۵:۳۵
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۱۷:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۱۷:۴۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۶:۴۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۶:۴۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۴۴:۳۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۴۴:۳۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۵:۱۳:۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۵:۱۳:۰۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعيه توزيع اوراق سهام جديد سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۴:۵۶:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۰۸:۵۷:۴۹
صفحه 1 از 13 :یافته ها 247

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720