نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
دشيمي شيمي دارويي داروپخش آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۲:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۲:۰۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۶:۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۶:۲۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۰۹:۱۵:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۰۹:۱۵:۰۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۳۰:۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۳۰:۱۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۸:۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۸:۲۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۹:۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۹:۰۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۳:۵۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۹:۰۰
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۵:۵۷:۴۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۳۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۵:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۵:۱۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۸:۴۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۸:۴۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۴۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۲:۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۲:۲۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۲۰:۳۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۲:۲۰:۳۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۰:۲۰:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۰:۲۰:۴۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۴۵:۱۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۴۵:۱۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۲۳:۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۵:۲۳:۱۶
دشيمي شيمي دارويي داروپخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۴:۵۸:۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۴:۵۸:۲۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۲۱:۲۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۲۱:۲۹:۵۱
صفحه 1 از 12 :یافته ها 226

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813