نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۱:۳۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۱:۳۴:۴۲
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۷:۰۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۴۷:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۴۷:۲۶
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۶:۲۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۶:۲۲:۳۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۵۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۵۲:۳۳
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۵۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۵۹:۰۵
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۰:۲۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۰:۲۹:۴۰
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۱:۳۸
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۲:۲۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۲:۲۹:۴۲
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۲۴:۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۲۴:۱۴
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۲:۵۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۲:۵۷:۴۶
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۵۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۵۸:۴۳
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۱:۰۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۱:۰۷:۰۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۰:۳۳:۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۰:۳۳:۱۹
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۵:۴۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۵:۴۰:۱۹
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۶:۱۱:۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۶:۱۱:۲۴
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۳۷:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۳۷:۵۴
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۰۹:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۰۹:۵۴
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۵۵:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۵۵:۱۴
صفحه 1 از 8 :یافته ها 153

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720