نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۵۴:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۵۴:۳۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۵:۲۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۱۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۱۲:۵۵
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۰۵:۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۰۵:۲۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۵۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۵۳:۰۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۴۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۴۷:۴۹
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۰:۴۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۰:۴۴:۵۹
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳:۲۰:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳:۲۰:۵۶
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۸:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۸:۱۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۲۵:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۲۵:۲۱
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۱:۵۱:۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۱:۵۱:۲۵
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۴۲:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۴۲:۴۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۲:۳۶:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۲:۳۶:۱۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۰:۵۲:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۰:۵۲:۴۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۷:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۷:۰۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۶:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۶:۳۳
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۷:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۷:۵۰
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۷:۵۱:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۷:۵۱:۵۰
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۱۰
صفحه 1 از 15 :یافته ها 287

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720