نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۱:۲۶
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳:۳۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳:۳۳:۱۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۲۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۲۶:۱۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۰:۵۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۰:۵۲:۳۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۰:۰۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳:۲۵:۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳:۲۵:۵۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰۷:۵۰:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰۷:۵۰:۳۱
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۵۴:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۵۴:۳۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۵:۲۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۱۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۱۲:۵۵
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۰۵:۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۰۵:۲۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۵۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۵۳:۰۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۴۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۴۷:۴۹
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۰:۴۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۰:۴۴:۵۹
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳:۲۰:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳:۲۰:۵۶
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۸:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۸:۱۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۲۵:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۲۵:۲۱
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۱:۵۱:۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۱:۵۱:۲۵
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۴۲:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۴۲:۴۸
صفحه 1 از 15 :یافته ها 294

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720