نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۸:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۸:۱۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۲۵:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۲۵:۲۱
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۱:۵۱:۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۱:۵۱:۲۵
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۴۲:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۴۲:۴۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۲:۳۶:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۲:۳۶:۱۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۰:۵۲:۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۰:۵۲:۴۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۷:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۷:۰۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۶:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۶:۳۳
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۷:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۷:۵۰
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۷:۵۱:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۷:۵۱:۵۰
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۹:۱۰
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۳۹:۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۳۹:۲۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۰:۵۷:۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۰:۵۷:۰۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۰:۳۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۰:۳۵:۳۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن توضيحات شرکت درخصوص اولين پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۴۵:۴۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۴۵:۴۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۲:۵۰:۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۲:۵۰:۳۱
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن درخواست مشخصات و شماره حساب بانکي سهامداران ( پيوست ) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۴:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۷:۴۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۲:۱۷:۵۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۲:۱۷:۵۶
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۸:۳۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۸:۳۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۷:۰۴
صفحه 1 از 14 :یافته ها 278

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813