نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ومهر بانک مهر اقتصاد لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ن-۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۲۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۲۲:۲۹
ومهر بانک مهر اقتصاد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۵:۱۹:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۵:۱۹:۲۵
ومهر بانک مهر اقتصاد تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۱:۲۴:۰۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۱:۲۴:۰۳
ومهر بانک مهر اقتصاد تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۵:۱۶:۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۵:۱۶:۰۸
ومهر بانک مهر اقتصاد تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۱۸:۵۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۱۸:۵۰
ومهر بانک مهر اقتصاد مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا درخصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳:۳۸:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳:۳۸:۰۱
ومهر بانک مهر اقتصاد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳:۰۱:۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳:۰۱:۲۶
ومهر بانک مهر اقتصاد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۲:۰۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۲:۰۹:۱۲
ومهر بانک مهر اقتصاد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۱:۴۶:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۱:۴۶:۲۳
ومهر بانک مهر اقتصاد لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ن-۵۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۰:۱۶:۴۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۰:۱۶:۴۸
ومهر بانک مهر اقتصاد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۱۴:۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۲۱:۱۴:۱۰
ومهر بانک مهر اقتصاد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۴۴:۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۴۴:۲۰
ومهر بانک مهر اقتصاد لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ن-۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۴:۲۴:۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۴:۲۴:۳۶
ومهر بانک مهر اقتصاد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۷:۱۵:۳۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۷:۱۵:۳۴
ومهر بانک مهر اقتصاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۱:۲۷:۳۸ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۱:۲۷:۳۸
ومهر بانک مهر اقتصاد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۷:۳۰:۲۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۷:۳۰:۲۴
ومهر بانک مهر اقتصاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۱:۱۰:۲۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۱:۱۰:۲۲
ومهر بانک مهر اقتصاد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۰۰:۵۹:۲۷ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۰۰:۵۹:۲۷
ومهر بانک مهر اقتصاد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۲۱:۰۲:۳۷ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۲۱:۰۲:۳۷
ومهر بانک مهر اقتصاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۲۱:۴۸:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۲۱:۴۸:۰۰
صفحه 1 از 2 :یافته ها 40

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720