نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۱۴:۳۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۰:۵۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۰:۵۴:۰۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۴۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۴۹:۳۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۵:۵۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۵۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۵۸:۰۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۳۴:۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۳۴:۱۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۶:۲۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۶:۲۰:۳۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۰:۲۰:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۰:۲۰:۵۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۰:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۰:۲۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴:۳۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۲۱:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۲۱:۱۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۱۳:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۱۳:۴۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۲۱:۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۲۱:۱۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۲:۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۲:۱۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۲۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۲۷:۵۵
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۰:۱۲:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۰:۱۲:۵۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۸:۲۴:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۸:۲۴:۳۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۴:۱۲:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۴:۱۲:۳۹
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۱۰:۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۱۰:۱۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۵۵:۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۵۵:۲۹
صفحه 1 از 5 :یافته ها 91

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720