نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۰:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۰:۲۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴:۳۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۲۱:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۲۱:۱۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۱۳:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۴:۱۳:۴۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۲۱:۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۲۱:۱۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۲:۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۲:۱۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۲۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۲۷:۵۵
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۰:۱۲:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۰:۱۲:۵۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۸:۲۴:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۸:۲۴:۳۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۴:۱۲:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۴:۱۲:۳۹
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۱۰:۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۱۰:۱۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۵۵:۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۵۵:۲۹
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس شفاف سازي در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۹۷ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۰:۱۲:۳۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۰:۱۲:۳۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳:۵۵:۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳:۵۵:۰۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۲۳:۱۲:۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۲۳:۱۲:۰۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۴:۳۴:۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۴:۳۴:۱۷
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۱۱ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۴:۳۳:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۴:۳۳:۲۷
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۹:۴۷:۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۹:۴۷:۰۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۱۱ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۷:۳۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۷:۳۵:۳۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳:۵۸:۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳:۵۸:۴۳
صفحه 1 از 5 :یافته ها 83

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813