نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۱:۵۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۱:۵۰:۱۹
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۳۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۳۹:۴۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۸:۴۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۸:۴۹:۵۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۷:۰۹:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۷:۰۹:۳۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۹:۵۹:۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۹:۵۹:۱۷
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۵
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۴:۳۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۴:۳۷:۴۷
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۸:۵۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۸:۵۰:۵۹
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۲۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۲۰:۵۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۱۴:۳۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۰:۵۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۰:۵۴:۰۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۴۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۴۹:۳۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۵:۵۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۵۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۵۸:۰۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۳۴:۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۰:۳۴:۱۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۶:۲۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۶:۲۰:۳۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۰:۲۰:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۰:۲۰:۵۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۰:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۰:۲۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴:۳۳
صفحه 1 از 6 :یافته ها 101

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720