نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۵۷:۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۵۷:۳۶
گروه نيکي ثابت صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۰۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۰۲:۴۶
گروه نيکي ثابت صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۰:۵۶:۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۰:۵۶:۲۵
وبملت بانک ملت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گروه مالی ملت) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۹:۱۴:۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۹:۱۴:۵۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲
وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۶:۲۲
غشهد شهد ايران توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۳:۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۳:۱۱
ملي سهام صندوق سرمايه گذاري کارگزاري بانک ملي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۲:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۲۲:۳۵
آسياتک انتقال داده هاي آسياتک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۰۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۷:۰۲:۰۷
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۵۰:۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۵۰:۵۵
تصميم ثابت صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۵۰:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۵۰:۰۷
غصينو صنعتي مينو افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۳۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۳۹:۵۸
آرماني ثابت صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۲۹:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۲۹:۳۷
ساينا صنايع بهداشتي ساينا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۱۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۱۴:۵۰
نوين پيشرو بازار صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نوين پيشرو تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۳۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۳۱:۵۲
زرافشان طلا صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF) صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۳۱:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۳۱:۱۶
هرمز پاسارگاد فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۲۹:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۲۹:۰۷
نوين پيشرو بازار صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نوين پيشرو تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۱۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۱۹:۲۳
وبملت بانک ملت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بهسازان ملت) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۱۷:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۱۷:۵۱
هرمز پاسارگاد فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۰۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۰۳:۴۶
صفحه 1 از 8216 :یافته ها 164318

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720